Apteka
Regulaminy

 REGULAMIN INTERNATU

 

WYCHOWANEK MA PRAWO:

1. Do poszanowania własnej godności.

2. Do zgłaszania swoich propozycji spędzania wolnego czasu; ostateczną decyzje podejmuje wychowawca.

3. Znać rozkład i rodzaj zajęć wychowawczych w poszczególne dni tygodnia.

4. Do uzyskania pomocy, ze strony wychowawców, przy odrabianiu zadań domowych.

5. Do korzystania z pomocy okulistycznych i dydaktycznych jakimi dysponuje internat.

6. Do współdecydowania o swoim miejscu w świetlicy i sypialni.

7. Do dysponowania swoimi finansami w uzgodnieniu z wychowawcą grupy.

8. Do wypowiadania opinii dotyczących internatu i zgłaszania swoich problemów, w kolejności: wychowawcom, kierownictwu internatu, dyrekcji SOSW.

9. Do decydowania o swoim uczestnictwie w pracach Samorządu, oraz czynnym udziale w organizacjach społecznych i kołach zainteresowań.

10. Do spotkań na terenie internatu rodziną i znajomymi, w miejscu i czasie uzgodnionym z wychowawcą.  Znajomi powinni opuścić internat do godz. 20:00

11.  Do samodzielnych wyjść i wyjazdów do domów rodzinnych po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie samodzielnych wyjść i wyjazdów.


WYCHOWANEK  MA OBOWIĄZEK:

1. Podporządkować się poleceniom wychowawców oraz kierownika internatu.

2. Zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania.

3. Okazywać szacunek osobom dorosłym oraz innym wychowankom.

4. Uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, a także zajęciach, na które jest zapisany.

5. Systematycznie odrabiać prace domowe.

Podczas nauki własnej (17:00-18:30) obowiązuje zakaz:

 - Zakłócania ciszy
- Oglądania TV
- Wykorzystywania komputera do celów innych niż edukacyjne
- Korzystania z telefonów komórkowych.

Jeżeli wychowanek nie zdąży odrobić prac domowych w wyznaczonym czasie, ma obowiązek poświęcić na naukę czas wolny.

6. Przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o czystość i porządek: świetlicy, sypialni i innych pomieszczeń ( systematycznie wykonywać ustalone dyżury).

7. Przestrzegać zaleceń lekarskich, utrzymywać w czystości własne okulary i inne przyrządy optyczne.

8. Szanować mienie grupy i internatu, a wyrządzone szkody materialne naprawić lub pokryć finansowo koszty naprawy.

9. Każdorazowo uzyskać zgodę wychowawcy na oddalenie się od grupy, a także samodzielne wyjście lub wyjazd z internatu.Ilość wyjść w ciągu dnia, zostaje ustalona wspólnie przez wszystkich wychowawców pracujących w danej grupie. Obowiązuje zakaz opuszczania internatu przed 7.00 rano i po godzinie 20.00; powroty nie powinny następować później niż do godz. 21.00.

10.  0d godziny 20.00 obowiązuje zakaz odwiedzania się dziewcząt i chłopców w swoich sypialniach. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum po godz. 21.00, a uczniowie ZSZ i liceum po godz. 21.30, powinni przebywać na swoim piętrze,.

11.  Licealiści oraz uczniowie ZSZ, do godz. 22.00 powinni być po toalecie wieczornej

i przygotowani do snu. Pozostali wychowankowie muszą być po toalecie oraz przygotowani do snu do godz. 21.30.

12.  Przestrzegać ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00. Po uzgodnieniu z wychowawcą nocnym istnieje możliwość nauki po godz. 22.00.

13.  Bezwzględnie przestrzegać zakazu:

 - Palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków
- Wnoszenia do ośrodka, a także posiadania na jego terenie: alkoholu, piwa bezalkoholowego, narkotyków i papierosów.
- Wchodzenia na teren ośrodka pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14.  Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną i wodę. Obowiązuje zakaz posiadania i używania własnego sprzętu AGD (czajniki elektr., tostery, kuchenki mikrofalowe, opiekacze itp.).


NAGRODY:

1. Wychowanek może być nagrodzony za:

 - Wzorową lub wyróżniająca postawę ( naukę i zachowanie)
- Udział w pracach społecznych na rzecz grupy, internatu i innych
- Aktywny udział w pracach samorządu i organizacjach młodzieżowych.

2. Nagrodą może być:

 - Pochwała wychowawcy, kierownika internatu lub dyrektora SOSW
- Wyróżnienie w obecności całej społeczności internatu
- List pochwalny do rodziców lub opiekunów
- Wyróżnienie nagrodą rzeczową bądź uczestnictwem w wycieczce lub imprezie
- Stypendium.


KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1. Upomnienie przez wychowawcę , kierownika lub dyrektora

2. Pisemne powiadomienie rodziców o wykroczeniu wychowanka.

3. Okresowe pozbawienie przywilejów i przyjemności, np. oglądania TV, korzystania z komputera w celach rozrywkowych, uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach itp.

4.  Zawieszenie samodzielnych wyjazdów i wyjść.

5.  Nagana pisemna z włączeniem do akt wychowanka.

6.  Zawieszenie w prawach wychowanka.

7. Przeniesienie do innej grupy.

8.  Wydalenie z internatu.

W szczególnych przypadkach wychowawcy mogą zastosować kary nie wymienione w Regulaminie. O rodzaju konsekwencji decyduje wychowawca i zespół wychowawczy Ośrodka.

 

Zatwierdzony 29.04.2015r., 

REGULAMIN SAMODZIELNYCH WYJŚĆ Z INTERNATU

1. Warunki niezbędne do uzyskania zgody na samodzielne poruszanie się po Warszawie i wyjazdy do domu:

    - ukończone 15 lat;
   - ukończony trening w zakresie orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się, zakończony uzyskaniem pozytywnej opinii instruktora orientacji przestrzennej (opinia instruktora orientacji przestrzennej musi zawierać informacje o ewentualnej konieczności poruszania się z białą  laską lub w towarzystwie drugiej osoby);
   - pozytywna opinia psychologa szkolnego, wychowawców grupy, wychowawcy klasy;
   - pisemna zgoda rodziców;
   - zatwierdzenie uchwałą rady pedagogicznej.

2. W przypadku licealistów, którzy nie spełnili jeszcze wyżej wymienionych warunków, na pisemną prośbę rodziców, po miesięcznej obserwacji, wychowawcy  grupy mogą podjąć decyzję o samodzielnym poruszaniu się wychowanka w najbliższej okolicy Ośrodka.

3. Po krótkim kursie orientacji i bezpiecznego poruszania się i uzyskaniu pisemnej zgody rodziców wychowankowie – uczniowie gimnazjum - mogą uzyskać zgodę na samodzielne poruszanie się po najbliższej okolicy Ośrodka.

4. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyznanie prawa do samodzielnych wyjść (po spełnieniu wymagań określonych w pkt.1) wychowankom, którzy ukończyli 14 rok życia.

5. Dokumentacja potwierdzająca nabycie przez wychowanka praw do samodzielnych wyjść przechowywana jest u  kierownika internatu.

W dziennikach  grup wychowawcy dokonują wpisów informujących o prawach do samodzielnych wyjść. 

6. Wychowanek zobowiązany jest:

   - za każdym razem ustalić z wychowawcą termin wyjścia i powrotu do Internatu, podać cel
i samodzielnie wypisać się w zeszycie wyjść;
   - wypisać się w zeszycie w dniu wyjazdu z internatu, podając jego cel;
   - potwierdzić przyjazd do internatu samodzielnym wpisem.

7.  Przez najbliższą okolicę Ośrodka rozumie się „kwadrat ulic”:

   - w kierunku północnym: południowy chodnik ul. Górnośląskiej;
   - w kierunku południowym: północny chodnik ul. Fabrycznej;
   - w kierunku wschodnim: do biblioteki dla młodzieży przy ul. Górnośląskiej;
   - w kierunku zachodnim: wschodni chodnik ul. Rozbrat.

W indywidualnych przypadkach  - możliwość przekroczenia ulic Górnośląskiej i Czerniakowskiej.

8. Na wniosek terapeuty widzenia wychowanek, któremu pogorszył się wzrok, będzie skierowany na kurs poruszania  się z długą laską.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – ,

Gości: 93394
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu