Apteka
Regulamin

REGULAMIN III edycji FESTIWALU „O.K.U.L.A.R”

- Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych

Ludzi Artystycznie Różnorako

którego hasło przewodnie brzmi:

QUO VADIS?

 

I.ORGANIZATOR I CELE KONKURSU;

 

1.Organizatorem festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. Zofii Galewskiej
w Warszawie

 

2. Celem festiwalu jest promowanie zainteresowań, pasji i talentów, inicjowanie twórczych kontaktów wśród młodzieży z różnych ośrodków, podwyższenie samooceny dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku.

 

II. UCZESTNICY FESTIWALU;

 

Festiwal skierowany jest do uczniów ze specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabo widzących w trzech kategoriach wiekowych:

a) szkoła podstawowa

b) gimnazjum

c) szkoła ponadgimnazjalna

 

III Warunki uczestnictwa w Festiwalu:

 - przesłanie prac konkursowych, wcześniej niepublikowanych
i nienagradzanych, w innych konkursach  wraz z formularzami  zgłoszeniowymi w formie papierowej i elektronicznej na adres organizatora do dnia 10.11.2016r. (decyduje data stempla pocztowego)

 - każdy ośrodek może zgłosić dwie prezentacje sceniczne (śpiew, deklamację, taniec, grę na instrumentach, skecz itp.)  w każdej kategorii wiekowej (solo, duet lub grupa max.6 osób), po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych

 - ograniczenia ilościowe nie dotyczą pozostałych kategorii

-  zwycięzców we wszystkich kategoriach wyłoni jury

 - nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas finału Festiwalu

 

IV JURY

Jury poszczególnych kategorii festiwalu zostanie wyłonione przez organizatora.

 

IV. ZASADY KONKURSU

Festiwal składa się z następujących kategorii:

 

• KATEGORIA LITERACKA:

  - zadaniem uczestnika jest  napisanie pracy literackiej
  (np. opowiadanie, reportaż, wiersz) inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?

  - praca może zawierać maksymalnie 7000 wyrazów

   

  • KATEGORIA PLASTYCZNA:

   - zadaniem uczestnika jest  wykonanie pracy plastycznej inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?

   - praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką i w dowolnej formie (np. zdjęcie, grafika komputerowa, rysunek, obraz, praca przestrzenna)

    

   • KATEGORIA FILMOWA:

    - zadaniem uczestników jest  nakręcenie krótkiego (3 – 5 minut) filmu fabularnego lub dokumentalnego, inspirowanego myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?

     - ekipa filmowa może liczyć maksymalnie 10 osób

     

    • KTEGORIA SCENICZNA:

     -ośrodek może zgłosić dwie prezentacje sceniczne (np. śpiew, deklamacja, taniec, gra na instrumentach, skecz), inspirowane myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?,  w każdej kategorii wiekowej,
     po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych 

      - na scenie mogą zaprezentować się soliści i grupy nie przekraczające
     6 osób

      

     VI. ROSTRZYGNIĘCIE FESTIWALU

     - Finał festiwalu O.K.U.L.A.R odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016r.

     - W czasie finału nastąpi wyłonienie zwycięzców w kategorii scenicznej oraz prezentacja i nagrodzenie laureatów we wszystkich kategoriach

     - prace wyróżnione w konkursie będą również opublikowane na kanale Youtube Koźmińska TV oraz na stronach internetowych organizatorów.

      

     VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

      - Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych
     i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
     o ochronie danych osobowych), jak również wraża zgodę
     na upublicznianie swojego wizerunku oraz pracy konkursowej.

      - Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ośrodka http://kozminska.edu.pl .

      - Organizator nie ponosi kosztów przejazdów .

      - Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczestnikom
     i opiekunom.

      - Koszt wyżywienia, według stawek żywieniowych obowiązujących
     w SOSW w Warszawie, ponoszą uczestnicy.

      

      Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą mailową;

     adres: [email protected]

      

     Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

     Gości: 61855
     © 2010 Koźmińska

     SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu