Apteka
Działalność

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne

Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

za rok 2015

 

 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa

KRS 0000376289, 24.01.2011 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REGON: 142840916

NIP: 7010293013

 

 

Zarząd:

Edyta Pawłowska-Orzechowska – prezes

Valiantsina Kliapatskaya – wiceprezes

Anna Kusztal – sekretarz

Adam Baranowski – członek Zarządu         

 

 

Cele statutowe Fundacji:

 1. działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,

2. pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej,

3. wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem,

4. wsparcie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w Ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

 

 

Zgodnie ze statutem Fundacja ma realizować swoje cele w szczególności poprzez działalność nieodpłatną jak:

1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, których celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci

i młodzieży słabo widzącej niewidomej,

2) organizowanie działań rehabilitacyjnych i leczniczych - rewalidacji, organizowanie specjalistycznej opieki medycznej – w szczególności okulistycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,

3) rozwijanie infrastruktury Ośrodka,

4) udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji,

5) organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych osób związanych z edukacją słabo widzących,

6) wspieranie działalności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację,

7) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą,

8) gromadzenie środków finansowych na realizację w/w celów, w szczególności przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć takich jak pokazy, odczyty i aukcje prac dzieci.

Fundacja realizuje swoje zadania także poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego, na którą składają się:

9) organizowanie odpłatnych szkoleń dla osób związanych z edukacją i wychowaniem słabo widzących,

10) sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wytworzonych przez podopiecznych Fundacji.

 

 

Opis działań podjętych w roku 2015:

 

Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- projekt edukacyjny pt. Szybko, prosto i smacznie – gotowanie nie jest trudne. Zachęcanie młodych słabo widzących ludzi do nauki zawodu kucharza.

Projekt, współfinansowany przez Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy, realizowano od 1 marca do 20 grudnia na ternie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie przy ul. Koźmińskiej 7. Wzięła w nim udział grupa 60 uczniów z klas 5 i 6 szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

Celem projektu było zainteresowanie dzieci i młodzieży zdrowym żywieniem i nauką gotowania, a także przybliżenie zawodu kucharza. Staraliśmy się pokazać gotowanie jako rodzaj twórczości, możliwość rozwijania wyobraźni, wyrażania emocji. W ramach projektu odbył się konkurs literacki pt. Mój szczególny gość. Jakie danie przygotowałbym, gdyby odwiedził mnie ktoś wyjątkowy oraz konkurs plastyczny na ilustrację przepisów kulinarnych pt. Będzie pysznie – już to widzę!, a także zawody drużyn kucharzy pt. Czarodzieje przy garach. Kadra Ośrodka prowadziła warsztaty kulinarne; odbyły się też spotkania z zawodowym kucharzem oraz dietetykiem. Zwycięzcy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody, wszyscy uczestnicy projektu upominki, a biblioteka szkolna – nowe książki i filmy o tematyce kulinarnej.

 

- dofinansowanie spływów kajakowych dla wychowanków SOSW nr 8;

W 2015 r. odbyły się dwa spływy kajakowe młodzieży słabo widzącej pod opieką  nauczycieli pracujących w ośrodku – pierwszy 5 lipca rzeką  Jeziorką na trasie z Zalesia Dolnego do Konstancina, drugi 12 sierpnia rzeką Świder na trasie z Sępochowa do Woli Karczewskiej. Spływy kajakowe w SOSW nr 8, podobnie jak w innych placówkach dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej, są jednym z istotnych elementów pracy wychowawczej przez sport i turystykę. Służą integracji uczniów z różnych klas, podtrzymują więź absolwentów z ośrodkiem, uczą samodzielności i zaradności, ćwiczą orientację, wyrabiają sprawność fizyczną.

Fundacja opłaciła rezerwację kajaków ze środków pochodzących z darowizn na działalność statutową.

 

- wsparcie organizacji wyjazdu integracyjnego klas I gimnazjum SOSW nr 8;

Wyjazd integracyjny gimnazjalistów, który odbył się w dniach 9-11 października, miał na celu wdrażanie dzieci do samodzielności i budowanie wspólnoty poprzez takie zespołowe działania, jak przygotowywanie posiłków, gry świetlicowe i terenowe, ognisko z radosnymi śpiewami, spacery po okolicy, wieczory opowiadania baśni.

Fundacja zarezerwowała i opłaciła trzy noclegi na terenie SOSW w Lesznie, przy stanicy w Puszczy Kampinoskiej.

 

 - zakup sprzętu do pracowni komputerowej;

Realizując jeden z celów statutowych, jakim jest wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących  im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, fundacja przeznaczyła wpływy z 1% podatku w całości na zakup sprzętu do szkolnej pracowni komputerowej.

 

- sponsorowanie festiwalu OKULAR;

OKULAR, czyli Ogólnopolski Konkurs Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako powstał z inicjatywy uczniów SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. Ma on na celu promowanie aktywnego rozwoju zainteresowań i talentów wśród osób z dysfunkcjami wzrokowymi, a także zachęcenie do poszukiwania własnych pasji.

Fundacja dołączyła do grona sponsorów nagród dla laureatów II edycji festiwalu, która odbyła się w dnia 11-12 grudnia w Warszawie.

 

 

Informacja o uchwałach zarządu Fundacji

 

- Uchwała 1/2015 z dnia 17.03.2014 ustalająca plan działania Fundacji na rok 2015;

- Uchwała 2/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym”

 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

 

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2015 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 27 644,75  zł., w tym:

• przychody z roku 2014: 1 809,15 zł.;

• darowizny pieniężne: 7 965,00 zł.;

- od osób fizycznych: 965,00 zł.,

- od firm: 5 000,00 zł.;

- od organizacji: 2 000,00 zł.;

• dotacja Urzędu M.ST. Warszawy: 8 500,00 zł.

 • Wpływ 1% podatku PIT: 7 620,60 zł.

 • Zbiórka publiczna : 1 750,00

 

 

Informacja o poniesionych kosztach:  

1. Koszty poniesione w roku 2015: 25 859,52 zł.

 

a) koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły: 22 628,35 zł.

Dotyczą one działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej (wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie):

• realizacja projektu edukacyjnego Szybko, prosto i smacznie: 10 196,35 zł

            - z tego z dotacji Urzędu M.St. Warszawy: 8 500 zł

         - wkład własny: 1 696,35 zł

• dofinansowanie spływu kajakowego dla młodzieży uczącej się w SOSW nr 8650,00 zł

 • dofinansowanie wyjazdu integracyjnego gimnazjalistów SOSW nr 8: 850,00 zł

 • zakup sprzętu do pracowni komputerowej SOSW nr 8: 7 895,00 zł

 • zakup nagród dla laureatów festiwalu OKULAR: 757,00 zł

 • zakup materiałów do pracowni technicznej w SOSW nr 8: 80,00 zł

 • opłacenie rezerwacji kwater w Mrzeżynie w związku z planami organizacji kolonii letnich w 2016 r.: 2 200 zł.

 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

• zakup materiałów na wyroby rękodzielnicze podopiecznych: 155,80 zł

 

 

c) Koszty administracyjne wyniosły 3 075,37 zł. Dotyczą one:

• zużycie materiałów: 2 468,37 zł.

• pozostałe koszty: 607,00 zł.

 

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

a)  W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.

b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia.

cCzłonkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

d) W 2015 roku Fundacja zawarła 4 umowy o dzieło w związku z realizacją projektu Szybko, prosto i smacznie – gotowanie nie jest trudne na łączną kwotę 1 600 zł;

e)  Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f)  Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Pekao SA. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych nadzień 31 grudnia 2015 wyniósł 2 509,73 zł.

Fundacja prowadzi kasę. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wyniósł 275,50 zł.

g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.

h)  Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

i)   Fundacja nie nabyła innych środków trwałych.

j) Wartość aktywów na dzień 31.12.2015 wyniosła 2 785,23 zł,;  wartość zobowiązań  wyniosła 0,00 zł.

 

Dane o działalności zleconej:

Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pt. Szybko, prosto i smacznie – gotowanie nie jest trudne. Zachęcanie młodych słabo widzących ludzi do nauki zawodu kucharza przy wsparciu Biura Edukacji Miasta St. Warszawy w kwocie 8 500 zł.

 

 

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym w Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym nie została przeprowadzona żadna kontrola.

 

 

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja złożyła w ustawowym terminie deklarację podatkową CIT-8 oraz CIT-8/0 i CIT-D w III Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście. 

Fundacja nie ma żadnych zaległości podatkowych.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu  Fundacji

Edyta Pawłowska-Orzechowska

 

 

V-ce Prezes Zarządu

Valiantsina Kliapatskaya

 

 

Sekretarz Zarządu

Anna Kusztal-Figurska

 

 

Członek Zarządu

Adam Baranowski

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne

Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

za rok 2014

 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa

KRS 0000376289, 24.01.2011 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REGON: 142840916

NIP: 7010293013

 

 

Zarząd:

Edyta Pawłowska-Orzechowska – prezes

Valiantsina Kliapatskaya – wiceprezes

Anna Kusztal – sekretarz

Adam Baranowski – członek Zarządu         

 

 

Cele statutowe Fundacji:

 1. działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,
 2. pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej,
 3. wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem,
 4. wsparcie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w Ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

 

 

 

Zgodnie ze statutem Fundacja ma realizować swoje cele w szczególności poprzez działalność nieodpłatną jak:

1)      organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, których celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci

i młodzieży słabo widzącej niewidomej,

2)      organizowanie działań rehabilitacyjnych i leczniczych - rewalidacji, organizowanie specjalistycznej opieki medycznej – w szczególności okulistycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,

3)      rozwijanie infrastruktury Ośrodka,

4)      udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji,

5)      organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych osób związanych z edukacją słabo widzących,

6)      wspieranie działalności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację,

7)      nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą,

8)      gromadzenie środków finansowych na realizację w/w celów, w szczególności przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć takich jak pokazy, odczyty i aukcje prac dzieci.

Fundacja realizuje swoje zadania także poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego, na którą składają się:

9)      organizowanie odpłatnych szkoleń dla osób związanych z edukacją i wychowaniem słabo widzących,

10)  sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wytworzonych przez podopiecznych Fundacji.

 

Opis działań podjętych w roku 2014:

 

Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- realizację projektu edukacyjnego pt. Z porywu serca. Zapoznanie słabo widzących uczniów z historią ich rówieśników z okresu powstania warszawskiego współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy

Projekt realizowano do 1 marca do 20 grudnia na ternie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie przy ul. Koźmińskiej 7. Wzięła w nim udział grupa 130 uczniów od klasy 0 szkoły podstawowej do klasy maturalnej LO. Projekt stanowił kontynuację działań Fundacji z zakresu edukacji obywatelskiej i varsavianistycznej, jaką Fundacja zapoczątkowała pod patronatem Miasta w roku 2013. Celem projektu było zapoznanie uczniów z historią powstania warszawskiego oraz uhonorowanie 70 rocznicy jego wybuchu. Na całość złożyły się różne zajęcia i imprezy dostosowane do możliwości  potrzeb dzieci słabo widzących,  w tym: cykl wycieczek po miejscach związanych z powstaniem przy udziale przewodników z Fundacji Varsaviana (specjalizujących się w oprowadzaniu wycieczek dla osób słabo widzących), konkurs na wykonanie piosenek powstańczych, konkurs recytatorski poezji i prozy Pokolenia Kolumbów, projekcje filmów o powstaniu, a po nich konkurs plastyczny pt. Zatrzymane w kadrze. Punktem kulminacyjnym projektu był coroczny Jesienny Rajd Ośrodka, podczas którego młodzież wykonała zadania związane ze zdobytą wiedzą oraz wzięła udział w konkurencjach sprawnościowych. Projekt zakończył się cyklem lekcji muzealnych oraz warsztatów w Muzeum Powstania Warszawskiego dla wszystkich szkół i klas SOSW nr.8.

 

 

- udział w organizacji obchodów Dnia Dziecka w SOSW nr 8;

Przedstawicielki Fundacji opracowały scenariusz zadań plastycznych na wolnym powietrzu. Ze środków Fundacji zakupiono materiały plastyczne, które wykorzystano w trakcie zajęć.

 

- dofinansowanie spływu kajakowego dla młodzieży uczącej się w SOSW nr 8;

W dniach 29 czerwca – 6 lipca  odbył się kolejny spływ kajakowy wychowanków SOSW nr 8. Tym razem młodzież pod opieką dwójki nauczycieli popłynęła rzeką Biebrzą poprzez jedne z najbardziej dziewiczych terenów przyrodniczych w Polsce. Poza wiosłowaniem w programie imprezy były piesze wycieczki przyrodoznawcze poprzez tereny bagienne i torfowiska.

Spływy kajakowe w SOSW nr 8, podobnie jak w innych placówkach dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej są jednym z istotnych elementów pracy wychowawczej przez sport i turystykę. Uczą wytrwałości, samodyscypliny, odpowiedzialności za siebie i innych i współpracy w grupie.

Fundacja opłaciła rezerwację kajaków oraz ubezpieczenie uczestników ze środków pochodzących z darowizn na działalność statutową.

 

 

 

Informacja o uchwałach zarządu Fundacji

 

- Uchwała 1/2014 z dnia 24.03.2014 ustalająca plan działania Fundacji na rok 2014;

- Uchwała 2/2014 z dnia 01.09.2014 w sprawie wyceny pracy wolontariuszy;

- Uchwała 3/2014 z dnia 01.10.2014 w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

 

 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

 

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2014 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 16 000,00  zł., w tym:

 • przychody z roku 2013: 0,00 zł.;
 • darowizny pieniężne: 7 000 zł.;

- od osób fizycznych: 3 100 zł.,

- od firm: 3 500 zł.;

- od organizacji: 400 zł.;

 • dotacja Urzędu M.ST. Warszawy: 9 000zł.

 

 

Informacja o poniesionych kosztach:  

 

 1. Koszty roku 2013 (ujemny wynik finansowy): 998,20 zł.
 2. Koszty poniesione w roku 2014: 13 192,65 zł.

 

a) koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły: 12 332,45 zł.

Dotyczą one działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej (wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie):

 • realizacja projektu edukacyjnego Z porywu serca: 10 639,99 zł

            - z tego z dotacji Urzędu M.St. Warszawy: 9 000 zł

            - wkład własny: 1 639,99 zł

 • materiały plastyczne na zajęcia w  Dniu Dziecka: 235,50
 • dofinansowanie spływu kajakowego dla młodzieży uczącej się w SOSW nr 8: 1 424,00 zł
 • zakup materiałów na wyroby rękodzielnicze podopiecznych (działalność odpłatna pożytku publicznego): 32,96 zł

 

 

b) Koszty administracyjne wyniosły 860,20 zł. Dotyczą one:

 • zużycie materiałów i energii: 492,00 zł., w tym:

                  - serwis i licencja programu księgowego: 492,00 zł

 • usługi obce 70,20 zł, w tym:

– opłaty bankowe: 51,40 zł

- znaczki pocztowe: 18,80 zł

 • podatki i opłaty:  300 zł (opłaty za wnioski do KRS) 

 

 

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

a)  W 2014 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.

b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia.

cCzłonkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

d) W 2014 roku Fundacja zawarła jedną umowę o dzieło: utworzenie zestawienia faktur kosztowych wg kosztorysu podanego przez zamawiającego w związku z realizacją projektu Z porywu serca na kwotę 800 zł;

e)  Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f)  Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Pekao SA. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych nadzień 31 grudnia 2014 wyniósł 3 629,28 zł.

Fundacja prowadzi kasę. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wyniósł 179,87 zł.

g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.

h)  Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

i)   Fundacja nie nabyła innych środków trwałych.

j) Wartość aktywów na dzień 31.12.2014 wyniosła 3 809,15 zł,;  wartość zobowiązań  wyniosła 1 000 zł.

 

Dane o działalności zleconej:

Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pt. Z porywu serca. Zapoznanie słabo widzących uczniów z historią ich rówieśników z okresu powstania warszawskiego przy wsparciu Biura Edukacji Miasta St. Warszawy w kwocie 9 000 zł.

 

 

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym w Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym nie została przeprowadzona żadna kontrola.

 

 

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja złożyła w ustawowym terminie deklarację podatkową CIT-8 oraz CIT-8/0 w III Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście. 

Fundacja nie ma żadnych zaległości podatkowych.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu  Fundacji

Edyta Pawłowska-Orzechowska

 

 

V-ce Prezes Zarządu

Valiantsina Kliapatskaya

 

 

Sekretarz Zarządu

Anna Kusztal-Figurska

 

 

Członek Zarządu

Adam Baranowski

Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym
za rok 2013

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym
ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa
KRS 0000376289, 24.01.2011 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REGON: 142840916
NIP: 7010293013

Zarząd:
Edyta Pawłowska-Orzechowska – prezes
Valiantsina Kliapatskaya – wiceprezes
Anna Kusztal – sekretarz
Adam Baranowski – członek Zarządu (powołany uchwałą fundatorów 09.12.2013)      

 

Cele statutowe Fundacji

  1. działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,

   2. pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej,

    3. wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem,

     4. wsparcie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w Ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

      

      Zgodnie ze statutem Fundacja ma realizować swoje cele w szczególności poprzez:

      1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, których celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci

      i młodzieży słabo widzącej niewidomej,

      2) organizowanie działań rehabilitacyjnych i leczniczych - rewalidacji, organizowanie specjalistycznej opieki medycznej – w szczególności okulistycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,

      3) rozwijanie infrastruktury Ośrodka,

      4) udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji,

      5) organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych osób związanych z edukacją słabo widzących,

      6) wspieranie działalności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację,

      7) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą,

      8) gromadzenie środków finansowych na realizację w/w celów, w szczególności przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć takich jak pokazy, odczyty i aukcje prac dzieci.

       

      Opis działań podjętych w roku 2013:

       Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

      - realizację projektu edukacyjnego pt. Spojrzenie w historię. Zapoznanie słabo widzącej młodzieży z powstaniem styczniowym na terenie Warszawy współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy

      Projekt realizowano do 1 marca do 31 października na ternie SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. W trakcie projektu odbyły się wycieczki poszczególnych klas do miejsc na terenie Warszawy związanych z powstaniem styczniowym. Fundacja skorzystała z pomocy przewodników z Fundacji Varsaviana, z uwagi na ich doświadczenie w oprowadzaniu wycieczek dla osób słabo widzących. Kolejnym elementem projektu były zajęcia plastyczne w szkole, na których uczniowie wykonali prace na temat powstania oraz charakterystyczną czarną biżuterię powstańczą, a także albumy zdjęć z wycieczek po Warszawie. Zwieńczeniem projektu był jesienny rajd w okolicach Cytadeli Warszawskiej, podczas którego odbył się konkurs wiedzy o powstaniu oraz liczne konkurencje sprawnościowe.  W projekcie uczestniczyło 150 uczniów Ośrodka. Wykonane przez uczniów prace plastyczne oraz zdjęcia z wycieczek i rajdu zaprezentowano na specjalnej wystawie na korytarzach Ośrodka, wykonanej przez wolontariuszy Fundacji pod kierownictwem instruktora plastyki.

      - ufundowanie biletów do teatru dla członków koła teatralnego działającego w SOSW nr 8;

      Ze środków pochodzących z darowizn na działalność statutową Fundacja sfinansowała wyjście 14 osobowej grupy członków koła teatralnego na spektakl Hamlet do Teatru Współczesnego w Warszawie. Spektakl obejrzano  22 stycznia.

      - dofinansowanie spływu kajakowego dla młodzieży uczącej się w SOSW nr 8;

      W dniach 28.sierpnia – 2 września 14-osobowa grupa  uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej pod opieką dwójki wychowawców wzięła udział w spływie kajakowym rzeką Liwiec. Spływ rozpoczęto w miejscowości Wyszków, a zakończono w Loretto. Młodzież mogła podziwiać nie tylko piękno przyrody, ale też znajdujące się na trasie spływu zabytki. Udało się zwiedzić m.in. zamek w Liwie i znajdujące się w nim muzeum broni palnej oraz sanktuarium w Loretto.

      Spływy kajakowe w SOSW nr 8, podobnie jak w innych placówkach dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej są jednym z istotnych elementów pracy wychowawczej przez sport i turystykę. Uczą wytrwałości, samodyscypliny, odpowiedzialności za siebie i innych i współpracy w grupie.

      Fundacja opłaciła rezerwację kajaków ze środków pochodzących z darowizn na działalność statutową.

      - przekazanie upominków dla członków koła wolontariatu SOSW  nr 8

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego 5 grudnia, Fundacja przekazała pozyskane od sponsorów drobne nagrody w postaci użytecznych gadżetów dla uczniów działających w szkolnym kole wolontariatu w uznaniu  za ich całoroczną działalność na rzecz potrzebujących.

       

      Informacja o uchwałach zarządu Fundacji

      - Uchwała 1/2013 z dnia 24.04.2013 ustalająca plan działania Fundacji na rok 2013;

      - Uchwała 2/2013 z dnia 01.10.2013 w sprawie wyceny pracy wolontariuszy;

      Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

       Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

      Informacja o uzyskanych przychodach:

      W 2013 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 16 175,57  zł., w tym:

      • przychody z roku 2012: 2 065,57 zł.;
      • darowizny pieniężne: 2 510 zł.;

      - od osób fizycznych: 310 zł.,

      - od firm: 1 500 zł.;

      - od organizacji: 700 zł.;

      • dotacja Urzędu M.ST. Warszawy: 11 600zł.

      Informacja o poniesionych kosztach:  

      a) koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły: 15 823,64  zł.

      Dotyczą one działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży słabowidzącej (wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie):

      • realizacja projektu edukacyjnego Spojrzenie w historię: 13 865,49 zł

                  - z tego z dotacji Urzędu M.St. Warszawy: 11 600 zł

               - wkład własny: 2 265,49 zł

      • ufundowanie biletów do teatru dla członków koła teatralnego działającego w SOSW nr 8: 924 zł
      • dofinansowanie spływu kajakowego dla młodzieży uczącej się w SOSW nr 8: 640 zł
      • zakup materiałów na wyroby rękodzielnicze podopiecznych: 394,15 zł

      b) Koszty administracyjne wyniosły 1 350,13 zł. Dotyczą one:

      • zużycie materiałów i energii: 1 276,38 zł, w tym:

                        - zakup programu księgowego: 1 094,7 zł

                       - materiały biurowe: 181,68 zł

      • usługi obce 43,75 zł, w tym:

      – opłaty bankowe: 24 zł

      - znaczki pocztowe: 19,75 zł

      • podatki i opłaty:  30 zł (odpis z KRS)

      Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

      a)  W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.

      b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.

      cCzłonkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

      d) W 2013 roku Fundacja zawarła dwie umowy o dzieło: 1. utworzenie zestawienia faktur kosztowych wg kosztorysu podanego przez zamawiającego w związku z realizacją projektu Spojrzenie w historię na kwotę 800 zł; 2. zaprojektowanie plakatu oraz wykonanie wystawy plac fotograficznych w związku z realizacją projektu Spojrzenie w historię na kwotę 400 zł;

      e)  Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

      f)  Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Pekao SA. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych nadzień 31 grudnia 2013 wyniósł 186,75 zł.

      Fundacja prowadzi kasę. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wyniósł 15,05 zł.

      g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.

      h)  Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

      i)   Fundacja nie nabyła innych środków trwałych.

      j) Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 wyniosła 201,80 zł,;  wartość zobowiązań  wyniosła 200 zł.

       

      Dane o działalności zleconej:

      Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.

      Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pt. Spojrzenie w historię. Zapoznanie słabo widzącej

       młodzieży z powstaniem styczniowym na terenie Warszawy przy wsparciu Biura Edukacji Miasta St. Warszawy w kwocie 11 600 zł.

      Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

      W okresie sprawozdawczym w Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym nie została przeprowadzona żadna kontrola.

      Informacja o rozliczeniach Fundacji:

      Fundacja złożyła w ustawowym terminie deklarację podatkową CIT-8 oraz CIT-8/0 w III Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście. 

      Fundacja nie ma żadnych zaległości podatkowych.

       

      Prezes Zarządu  Fundacji

      Edyta Pawłowska-Orzechowska

      Sprawozdanie merytoryczne
      Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym
      za rok 2012

      Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym
      ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa
      KRS 0000376289, 24.01.2011 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
      REGON: 142840916
      NIP: 7010293013

      Zarząd:
      Edyta Pawłowska – prezes
      Valiantsina Kliapatskaya-Lapinskaya – wiceprezes
      Anna Kusztal – sekretarz
          
      Cele statutowe Fundacji:
      1. działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,
      2. pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej,
      3. wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem,
      4. wsparcie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w Ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

      Zgodnie ze statutem Fundacja ma realizować swoje cele w szczególności poprzez:
      1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, których celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci
      i młodzieży słabo widzącej niewidomej,
      2) organizowanie działań rehabilitacyjnych i leczniczych - rewalidacji, organizowanie specjalistycznej opieki medycznej – w szczególności okulistycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
      3) rozwijanie infrastruktury Ośrodka,
      4) udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji,
      5) organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych osób związanych z edukacją słabo widzących,
      6) wspieranie działalności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację,
      7) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą,
      8) gromadzenie środków finansowych na realizację w/w celów, w szczególności przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć takich jak pokazy, odczyty i aukcje prac dzieci.

      Opis działań podjętych w roku 2012:

      Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:
      - organizację wycieczki do Polskiego Radia i Telewizji Polskiej dla uczniów liceum SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie.
      Dnia 16.03.2012 dziesięcioosobowa grupa młodzieży z klas licealnych pod opieką wychowawczyni internatu wzięła udział w wycieczce do Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Wycieczka miała na celu przybliżyć uczniom działalność tych instytucji oraz pokazać specyfikę pracy dziennikarzy, a także odsłonić kulisy powstawania programów. Uczniowie pod opieką przewodnika zwiedzili budynek telewizji, obejrzeli studia telewizyjne oraz nowoczesny sprzęt do rejestracji i montażu audycji. Zwiedzili też Muzeum Telewizji. Kolejnym punktem wycieczki było Polskie Radio. Przewodnik w interesujący sposób opowiedział o historii radia i jego obecnej siedzibie, pokazał od kulis pracę redaktorów i dziennikarzy radiowych. Uczniowie zwiedzili studia radiowe oraz poznali sposób nagrywania programów na żywo.
      Wycieczka stanowiła formę nagrody i motywacji dla redaktorów szkolnego czasopisma i innych wyróżniających się uczniów LO. Na sfinansowanie wycieczek Fundacja wydatkowała 300 zł; środki pochodziły z darowizn na działalność statutową fundacji.

      - włączenie się w przygotowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących
      Fundacja sfinansowała pokazy ciekawych zjawisk fizycznych i doświadczeń chemicznych zorganizowane przez nauczycieli Ośrodka dla uczniów. Uczestnicy imprezy mogli się dzięki nim dowiedzieć m.in.: jak rozpalić ogień bez zapałek, co można zrobić z Coca-Colą i jak zrobić samemu perfumy. Scenariusz pokazów obejmował również takie tajemnicze punkty jak: zegar jodowy, domowy wulkan, świat dźwięku, pracowite magnesy, czarodziejska butelka, chodząca sprężyna i uparte monety. Na zakup materiałów i odczynników do przeprowadzenia pokazów Fundacja wydatkowała 449,82 zł. ze środków pochodzących z darowizn na działalność statutową.
      Ponadto, wzorem roku ubiegłego Fundacja zorganizowała własny kącik, w którym wystawione zostały prace nauczycieli i wychowanków internatu oraz przygotowany dla uczestników imprezy słodki poczęstunek – własnoręcznie upieczone przez panie z Fundacji ciasta.

      - organizację szkolenia dla wychowawców internatu SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących pt.”Praca z wychowankiem trudnym” .
      Szkolenie odbyło się 06.12.2012, zgodnie z planem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego, w siedzibie SOSW. Przeprowadziła je - według programu autorskiego pani Małgorzata Łoskot – pedagog specjalny, socjoterapeutka i autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny” oraz portalu Pedagogia.pl. Omawiane były między innymi: modele rozumienia przyczyn trudności wychowawczych, diagnoza relacji uczeń-wychowawca, profile zachowań uczniów, postawy wychowawcze wobec uczniów, metody i techniki pracy z uczniem trudnym .
      Szkolenie, którego koszt wyniósł  770 zł, zorganizowano dla Ośrodka odpłatnie.

      - przekazanie nagród dla uczestników konkursów czytelniczych dla uczniów organizowanych przez bibliotekę SOSW  nr 8
      Fundacja przekazała pozyskane od sponsorów drobne nagrody w postaci użytecznych gadżetów oraz ufundowała własną nagrodę – pamięć USB za kwotę 48,00 zł ze środków pochodzących z darowizn na działalność statutową.

      Informacja o uchwałach zarządu Fundacji
          
      - Uchwała 1/2012 z dnia 20.04.2012 ustalająca plan działania Fundacji na rok 2012;

      Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

      Informacja o uzyskanych przychodach:
      W 2012 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 4 344,5 zł., w tym:
      • darowizny pieniężne od osób fizycznych 1 150,00 zł.;
      • darowizny pieniężne od osób prawnych 1 500, 00 zł.;
      • odpłatna działalność pożytku publicznego 1 694,5 zł.

      Informacja o poniesionych kosztach:  
      a) koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły: 1 654,73  zł.
      b) koszty administracyjne wyniosły: 4,8 zł., w tym:
      - usługi obce – opłaty bankowe: 4,8 zł.

      Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
      a) W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.
      b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.
      c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
      d) W 2012 roku Fundacja zawarła jedną umowę zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie na kwotę 770 zł.;
      e) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
      f) Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Pekao SA. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych nadzień 31 grudnia 2012 wyniósł 2 649,98 zł.
      Fundacja prowadzi kasę. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wyniósł 415,59 zł.
      g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
      h) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
      i) Fundacja nie nabyła innych środków trwałych.

      Dane o działalności zleconej:
      Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.

      Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
      W okresie sprawozdawczym w Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym nie została przeprowadzona żadna kontrola.

      Informacja o rozliczeniach Fundacji:
      Fundacja złożyła w ustawowym terminie deklarację podatkową CIT-8 oraz CIT-8/0 w III Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście. Fundacja nie ma żadnych zaległości podatkowych.

      Prezes Zarządu  Fundacji
      Edyta Pawłowska

      Wiceprezes Zarządu Fundacji
      Valiantsina Kliapatskaya-Lapinskaya

      Sekretarz Zarządu Fundacji
      Anna Kusztal

      Sprawozdanie merytoryczne
      Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym
      za rok 2011

      Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym
      ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa
      KRS 0000376289, 24.01.2011 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
      REGON: 142840916
      NIP: 7010293013


      Zarząd:
      Edyta Pawłowska – prezes
      Valiantsina Kliapatskaya-Lapinskaya – wiceprezes
      Anna Kusztal – sekretarz

      Cele statutowe Fundacji:
      1. działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,
      2. pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej,
      3. wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem,
      4. wsparcie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w Ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

      Zgodnie ze statutem Fundacja ma realizować swoje cele w szczególności poprzez:
      1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, których celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,
      2) organizowanie działań rehabilitacyjnych i leczniczych - rewalidacji, organizowanie specjalistycznej opieki medycznej – w szczególności okulistycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
      3)  rozwijanie infrastruktury Ośrodka,
      4)  udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji,
      5) organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych osób związanych z edukacją słabo widzących,
      6)  wspieranie działalności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację,
      7)  nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą,
      8) gromadzenie środków finansowych na realizację w/w celów, w szczególności przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć takich jak pokazy, odczyty i aukcje prac dzieci.

      Opis działań podjętych w roku 2011:
      Z uwagi na to, że Fundacja Pomocy dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym jest organizacją nowopowstałą, praca Zarządu w 2011 r. koncentrowała się w dużej mierze na dopełnianiu formalności związanych z rejestracją oraz na dokończeniu spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności.
      I.
      W roku 2011 Zarząd zajmował się następującymi sprawami organizacyjnymi:

      1. Dopełnienie formalności związanych z powołaniem Fundacji (uzyskanie numerów NIP i REGON, założenie konta bankowego);
      2. Organizacją biura Fundacji
      Biuro utworzono dzięki gościnności Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej w Warszawie. Na mocy umowy użyczenia lokalu zawartej z Dyrekcją Ośrodka Fundacja użytkuje nieodpłatnie salę nr 192 w budynku internatu.
      3. Rozpoczęciem działań informacyjnych oraz promujących Fundację
      Fundacja rozpoczęła zamieszczanie informacji o swojej działalności w Internecie na stronie SOSW nr 8 kozminska.edu.pl/fundacja.
      Zarząd Fundacji przeprowadził wśród uczniów SOSW nr 8 konkurs na projekt logo Fundacji. Jury konkursu wyłoniło pracę ucznia kl. VI Huberta Kopcia. Projekt ucznia został opracowany przez grafika komputerowego pana Sławomira Dubowskiego.
      Dzięki pomocy pana Dubowskiego opracowano i wydrukowano ulotkę informującą o założeniu i celach Fundacji.
      II.
      W roku 2011 Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

      1. Współorganizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8.
      Jednym z organizatorów festynu, który odbył się 3 czerwca 2011 na boisku szkolnym SOSW, była przewodnicząca Rady Fundacji pani Antonina Podymniak. Była to impreza pełna atrakcji – występów i konkursów muzycznych, tanecznych oraz konkurencji sportowych. W trakcie imprezy prezes Fundacji Edyta Pawłowska wspólnie z przedstawicielką Rady Fundacji panią Ewą Cecką ogłosiły wyniki konkursu na projekt logo Fundacji oraz wręczyły autorom wyróżnionych prac nagrody ufundowane przez E. Pawłowską. Ponadto panie z Fundacji przygotowały dla uczestników imprezy słodki poczęstunek.
      2. Zebranie środków na zakup powiększalnika do sali dydaktycznej SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8
      Fundacja przyłączyła się do projektu zainicjowanego przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego pt. „Remont sali dydaktycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 oraz wyposażenie jej w stolikowy powiększalnik Prima S.C”. Udział Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym w w/w projekcie polegał na wsparciu merytorycznym i finansowym przedsięwzięcia – na zakup powiększalnika Fundacja wydatkowała kwotę 1500 zł.

      Informacja o uchwałach zarządu Fundacji
      - Uchwała 1/2011 z dnia 08.04.2011 w sprawie powołania gremium opiniodawczo-doradczego Zarządu Fundacji;
      - Uchwała 2/2011 z dnia 08.04.2011 ustalająca plan działania Fundacji na rok 2011;
      - Uchwała 3/2011 z dnia 08.04.2011 w sprawie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

      Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
      Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

      Informacja o uzyskanych przychodach:
      W 2011 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 940,00 zł., w tym:
      - darowizny pieniężne od osób fizycznych 630,00 zł.;
      - nieodpłatna działalność pożytku publicznego 310 zł.

      Informacja o poniesionych kosztach:  
      a) koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły: 1500 zł.
      b) koszty administracyjne wyniosły: 59,40 zł., w tym:
          - zużycie materiałów: 58,00 zł.,
          - usługi obce – opłaty bankowe: 1,40 zł.

      Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
      a) W 2011 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.
      b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.
      c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
      d) W 2011 roku Fundacja nie zawierała umów zlecenia.
      e)  Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
      f)  Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Pekao SA. Stan środków ulokowanych na rachunkach ba kowych nadzień 31 grudnia 2011 wyniósł 380, 60 zł.
      g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach
      h) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
      i)  Fundacja nie nabyła innych środków trwałych.
       
      Dane o działalności zleconej:
      Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.
       
      Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
      W okresie sprawozdawczym w Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym nie została przeprowadzona żadna kontrola.

      Informacja o rozliczeniach Fundacji:
      Fundacja złożyła w ustawowym terminie deklarację podatkową CIT-8 oraz CIT-8/0 i CIT-D w III Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście.
      Fundacja nie ma żadnych zaległości podatkowych.

      Prezes Fundacji
      Edyta Pawłowska

      Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

      Gości: 61969
      © 2010 Koźmińska

      SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu