Apteka
Projekty

PROJEKTY  WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

I
Projekt językowo – sportowy „Na Fali” zorganizowany i poprowadzony przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
Był to projekt czteroletni (realizowany w latach  2008-2012), adresowany do młodzieży słabo widzącej
i niewidomej; wzięło w nim udział dwadzieścioro uczniów gimnazjum i liceum naszego ośrodka. Młodzież biorąca w nim udział spotykała się w każdym tygodniu na bezpłatnych lekcjach języka angielskiego, raz w miesiącu wyjeżdżała na weekendowy zjazd stacjonarny oraz dwutygodniowe obozy letnie i zimowe organizowane w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych nad morzem i w górach. Podczas zjazdów prowadzona była intensywna nauka języka angielskiego oraz zajęcia sportowe (m.in. kręgle, basen, siatkówka, nauka tańca, gimnastyka). Po zakończeniu programu uczniowie przystąpili bezpłatnie do egzaminów z języka angielskiego na poziomie PET, KET i FC zorganizowanych we współpracy ze szkołą językową British Council i otrzymali odpowiednie certyfikaty.

II
Projekt „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” realizowany był przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”.
Uczestnikami byli uczniowie CXXXVI Liceum Ogólnokształcącym Specjalnego, w którym program wdrażany był jako innowacja pedagogiczna.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego  i skutecznego reagowania.
Cel szczegółowy projektu stanowiło:
1) Zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności prowadzenia zajęć z tego obszaru tematycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2) Zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3) Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Koordynatorem projektu była mgr Sylwia Sadowska.

III

TU REALIZOWANY JEST PROJEKT

 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych”

 

Od lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 51 w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia prowadzone są cztery rodzaje zajęć:
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
3. Nauka pisma Braille'a.
Są to zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów. W zajęciach projektowych biorą udział uczniowie wyłonieni z klas I – III szkoły podstawowej.
Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje dyrektor ośrodka mgr Beata Kotowska,
a szkolnym koordynatorem projektu jest mgr Kamila Sałek–Chamczyk.

IV
Projekt „Z wiedzą w przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do uczniów SOSW dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej.
Projekt, który rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i będzie realizowany do 31 lipca 2013 r., prowadzony jest przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. Uczniowie SOSW (61 osób) uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych:
- język angielski dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej;
- warsztatowe zajęcia z nauk przyrodniczo-matematycznych z elementami przedsiębiorczości dla najmłodszych (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
- warsztatowe zajęcia z nauk przyrodniczo-matematycznych dla uczniów klas gimnazjalnych przedsiębiorczość dla gimnazjalisty;
- Indywidualne Ścieżki Rozwoju Osobistego dla gimnazjalistów i uczniów klas ponadgimnazjalnych;
- warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla gimnazjalistów i klas ponadgimnazjalnych;
- zajęcia informatyczne dla uczniów klas ponadgimnazjalnych;
- przedsiębiorczość w praktyce dla uczniów klas ponadgimnazjalnych.
Przed zajęciami uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne oraz sprzęt tyflotechniczny: powiększalnik stacjonarny oraz 24 powiększalniki przenośne RUBY (kieszonkowe).
W ramach projektu  został zorganizowany  obóz językowy  w Rowach (29.06. - 10.07.2012 r.) oraz  wycieczki edukacyjne do:  Geoparku Kielce (10.11.2012 r.), Giełdy Papierów Wartościowych (11.2012 r.), Centrum Nauki Kopernik (12.2012 r., 02.04.2013 r., 30.04.2013 r.), Muzeum Sportu (02.03.2013 r.), Stacji Meteorologiczej w Murzynowie (24.05.2013 r.). Przewidziane jest jeszcze zwiedzanie Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego oraz obóz językowy w Kątach Rybackich.
Koordynatorem programowym w ośrodku jest  mgr Elżbieta Bodziakowska.

V


Projekt DOBRE PRAKTYKI – DOBRZY NAUCZYCIELE – SKUTECZNA SZKOŁA,  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz innymi partnerami: Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Didasko SP.J.J. Białobrzescy, Edukacja Pro Futuro Sp.z.o.o., Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych, warszawskim Kołem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Priorytet III „Wysoka Jakość Systemu Oświaty”. Działanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. Projekt realizowany jest od 01.08.2010 r. do 31.10.2014 r.
Celem ogólnym projektu jest rozwiązanie problemu praktycznego kształcenia nauczycieli, skupienie na nim uwagi zarówno ich samych jak i metodyków, dydaktyków i studentów poprzez: lepsze przygotowanie studentów do kształcenia praktycznego, lepsze przygotowanie nauczycieli – metodyków i praktyków do korzystania z wiedzy akademickiej oraz nawiązanie bliskiej współpracy szkoły wyższej z placówkami praktycznego kształcenia - wykorzystanie doświadczeń z projektu dla utworzenia zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej. Końcowym efektem projektu będzie powstanie międzywydziałowej jednostki uczelnianej organizującej praktyki – Uczelnianego Biura Praktyk oraz opracowanie ogólnopolskiego innowacyjnego modelu praktyk pedagogicznych: „Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła”.
W ramach projektu w naszym ośrodku studenci studiów I stopnia na kierunkach nauczycielskich realizują praktyki studenckie, z wykorzystaniem platformy internetowej do konsultacji między metodykami, studentami i koordynatorami praktyk w placówkach. Nauczyciele uczestniczący w projekcie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas  warsztatów i szkoleń metodycznych. Placówka została wyposażona w laptop, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, kamerę do rejestracji i późniejszej analizy praktyk. W ośrodku powołany został Punktów Dobrych Praktyk, którego koordynatorem jest mgr inż. Ewa Kryńska-Borowska.

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE

Od pierwszej edycji WIE nasza placówka realizuje dofinansowane przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu projekty, które znacznie poszerzają ofertę zajęć dla uczniów, pozwalają na wszechstronny ich rozwój, umożliwiają integrację ze środowiskiem lokalnym oraz pozwalają na zakup pomocy dydaktycznych. Do chwili obecnej zostały przeprowadzone następujące projekty:

Rok 2013:

  1. „Spotkania ceramiczno-przyrodnicze” - (wrzesień – grudzień 2013 r.)
  Koordynator: mgr Beata Mrozek
  Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone w grupie, w pracowni ceramicznej w czterech cyklach tematycznych. Po części teoretycznej, niosącej treści przyrodnicze i ekologiczne, nastąpi część praktyczna związana z wykonywaniem prac w glinie. Zajęcia zostaną zwieńczone wernisażem i kilkudniową wystawą prac uczestników na terenie ośrodka. Projekt zakłada zdobycie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, usprawnienie manualne, pobudzenie do aktywności w zakresie czynności życiowych, przygotowanie do wykonywania zadań szkolnych – miedzy innymi do czytania wypukłych map i atlasów, rozwój zdolności manualnych, wyobraźni, umożliwienie ekspresji artystycznej, umocnienie poczucia własnej wartości i wzrost wiary we własne siły u dzieci.
  Partnerami biorącymi udział w realizacji będą: pani Magdalena Smoleńska z pracowni ceramicznej i Rada Rodziców SOSW.

  2. Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA

  Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. W naszym ośrodku projekt ten realizuje p. Beta Mrozek – nauczyciel języka polskiego.

  Rok 2012:

   1. „Światło, cień, perspektywa w rysunku – Warszawa oczami słabo widzącego” – projekt szkolny (luty – czerwiec 2012 r.).
   Koordynator: mgr Adam Baranowski
   Kontynuacja projektu „ Nieujarzmione obrazy – warszawskie pomniki przedstawione w technice „manga” z 2011 r.
   Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, w czasie cyklicznych zajęć plastycznych, poznali technikę wykorzystywania światła, cienia i perspektywy. Zdobytą wiedzę zastosowali podczas rysowania parków warszawskich poznawanych wcześniej w towarzystwie przewodnika.
   Projekt zakończył się Integracyjnym Piknikiem Rodzinnym zorganizowanym na terenie SOSW połączonym z wystawą prac plastycznych wykonanych w ramach projektu.
   Partnerami biorącymi udział w realizacji byli: artysta plastyk i Biuro Usług Przewodnickich „Trak”.

   Rok 2011:

    1. „Myślę, więc ……jem zdrowo!” – projekt szkolny (marzec – maj 2011 r.)
    Koordynator: mgr Ewa Kowalska.
    Podczas pogadanek i warsztatów uczniowie zrozumieli zasady i istotę zdrowego, prawidłowego odżywiania oraz nauczyli się stosować je w praktyce. Poznali skład organizmu człowieka i dowiedzieli się, jakie czynniki mają na niego wpływ. Zdobyli również wiedzę na temat zagrożeń, jakie niosą choroby cywilizacyjne i zaburzenia odżywiania oraz sposobów przeciwdziałania. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotowywali zdrowe, zbilansowane posiłki, odbywały się w grupach wiekowych.
    Partnerem uczestniczącym w realizacji projektu był Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

     2. „Nieujarzmione obrazy – warszawskie pomniki przedstawione w technice „manga.” – projekt dzielnicowy, (luty – czerwiec 2011 r.)
     Koordynator: mgr Adam Baranowski
     W projekcie, którego  efektem było poszerzenie wachlarza stosowanych przez młodzież technik plastycznych o technikę „manga”, brali udział uczniowie SOSW i Gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego. Wycieczki z przewodnikiem, podczas których uczestnicy poznawali warszawskie pomniki, oraz zajęcia z artystą plastykiem, na których techniką manga rysowali poznane obiekty, służyły również integracji i nabywaniu kompetencji społecznych. Wykonane przez uczniów prace były eksponowane na wystawie podczas pikniku integracyjnego.
     Partnerem biorącym udział w realizacji projektu była Rada Rodziców SOSW.

     Rok 2009:

      1. „Edukacja poprzez taniec, czyli nowoczesne formy wzmacniania poczucia własnej wartości uzdolnionych tanecznie słabo widzących uczniów.” – projekt szkolny, (luty – czerwiec 2009 r.)
      Koordynator projektu: mgr Adam Baranowski.
      W ramach projektu uczniowie SOSW trenujący taniec towarzyski uczestniczyli w zajęciach w Szkole Tańca Salsa Libre, w firmie ZIG-ZAG zobaczyli jak powstają stroje do tańca. Poziom umiejętności tanecznych uczestników projektu zdecydowanie podniósł się, co można było ocenić podczas pokazu na Pikniku Rodzinnym.
      Partnerami biorącymi udział w realizacji projektu byli: Szkoła Tańca Salsa Libre, Firma Zig-Zag i psycholog - mgr Agnieszka Rosiak.

       2. „Harcerskim szlakiem dr Zofii Galewskiej, patronki Ośrodka, w 110 rocznicę Jej urodzin.” – projekt szkolny (wrzesień – listopad 2009 r.)
       Koordynator: mgr Grażyna Hayn-Karcz.
       Beneficjentami projektu byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, nauczyciele i rodzice uczniów. Dzięki wydanej broszurze, autorstwa uczennic liceum ogólnokształcącego „Doktor Galewska – patronka naszej szkoły” wszyscy uczniowie mieli możliwość poznania ciekawych faktów z życia patronki, jej nieprzeciętną osobowość i dzieło życia. Wiedzę, zdobytą podczas lektury i wycieczek do miejsc, z którymi była związana, uczniowie mieli okazję zweryfikować podczas Jesiennego Rajdu Ośrodka. Był on też znakomitą okazją do integracji całej społeczności placówki.
       Partnerami uczestniczącymi w realizacji projektu była Rada Rodziców SOSW i wychowawcy internatu.

       Rok 2008:

        1. „Festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci z dysfunkcją wzroku zamieszkałych w Warszawie” (17.05.2008 r.)
        Koordynator projektu - mgr Anna Baszniak.
        Celem zorganizowanego na terenie SOSW festynu była integracja warszawskiego środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Wzięli w nim udział uczniowie naszych szkół i ich rodzice, dzieci z przedszkola dla słabo widzących przy ul. Kieleckiej, a także z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych Powiśla. Udział uczniów i rodziców w organizacji Festynu oraz wspólna zabawa pogłębiły poczucie więzi z Ośrodkiem. Dodatkowym celem, który osiągnięto była promocja placówki.

        2.  „Uczymy się harmonijnego współżycia z ludźmi i wszelkim stworzeniem: słońcem, ziemią, z każdą rośliną i zwierzęciem – dysfunkcja wzroku nie jest przeszkodą bycia w harmonii.” – projekt warszawski, (październik – grudzień 2008 r.)
        Koordynator projektu: mgr Anna Biernacka.
        Projekt, w którym uczestniczyli uczniowie kl. IV i V szkoły podstawowej, miał na celu poznanie różnych form skupisk przyrody i ich znaczenie dla mieszkańców aglomeracji miejskich, zagrożeń wynikających z zanieczyszczania ich oraz naukę dbania o środowisko i działania na rzecz jego ochrony.
        Partnerami realizującymi projekt byli: przedstawiciel Instytutu Badania Leśnictwa i ojcowie franciszkanie.

         3. „Edukacja artystyczna przez fotografię: poprawa funkcji kulturoznawczych dzieci słabo widzących w kontaktach ze współczesną kultura wizualną.” – projekt szkolny (marzec – czerwiec 2008 r.)
         Koordynator projektu: mgr Beata Mrozek.
         Podczas  zajęć objęci projektem uczniowie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności wykonywania fotografii portretowej. Pracując na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie, pod kierunkiem instruktora fotografii, poznali różne techniki fotograficzne.
         Uczestnicy zajęć odnosili sukcesy w konkursach fotograficznych, a ośrodek ma zapewnioną profesjonalną dokumentację fotograficzną.
         Partnerem uczestniczącym w realizacji projektu był instruktor fotografii, p. Jacek Bojarski.

         Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

         Gości: 61989
         © 2010 Koźmińska

         SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu