Apteka
Regulaminy

REGULAMIN SAMORZĄDU INTERNATU
SOSW nr 8  dla Dzieci Słabowidzących  im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Podstawa prawna: 
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r., (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami), Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Samorząd internatu stanowią wszyscy wychowankowie internatu reprezentowani przez wybranych przez siebie przedstawicieli.
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
2.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem SOSW oraz Regulaminem Internatu.

II. ZASADY WYBORÓW DO SAMORZĄDU INTERNATU
1. Kadencja każdego Samorządu Internatu trwa przez rok - od wyborów do wyborów.
2. Wybory odbywają się we wrześniu, w dniu roboczym, na początku każdego roku szkolnego. 
3. Wybory przygotowują i przeprowadzają członkowie Samorządu Internatu z wygasającej kadencji wraz z Opiekunami.
4. Kandydować może każdy wychowanek internatu, który uważa, że podoła obowiązkom członka Samorządu.
5. Podczas głosowania należy podkreślić dwa nazwiska z listy wychowanków, wskazując tym samym wybierane przez siebie do Samorządu osoby. Członkami Samorządu zostaje czterech wychowanków, którzy uzyskają największą ilość głosów w wyborach.
6. W każdej grupie zostanie wybrany jeden reprezentant, który będzie brał udział w zebraniach Samorządu.
7. Do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu kandydują wszyscy wychowawcy pracujący w internacie. Członkowie nowo wybranego Samorządu wybierają dwóch.
8. Udział w głosowaniu może wziąć każdy wychowanek internatu.
9. Na karcie głosowania muszą się znaleźć wszystkie imiona i nazwiska wychowanków kandydujących do Samorządu
10. Plakat z informacją o wyborach (data, miejsce głosowania, możliwości kandydowania) powinien być wywieszony na tablicy ogłoszeń w internacie przynajmniej na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 
11. Na tablicy ogłoszeń w internacie powinna znaleźć się kartka, na którą będą wpisywane imiona i nazwiska kandydatów do Samorządu. Kandydaci są zgłaszani przez grupę lub samodzielnie, po uprzednim wyrażeniu zgody  na kandydowanie w obecności wychowawcy grupy.

III.  DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU

Samorząd:
1. Przedstawia własne propozycje zagospodarowania wolnego czasu w internacie, m.in. propozycje planowanych imprez.
2. Organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
3. Na miarę własnych możliwości otacza opieką młodszych kolegów i służy im pomocą.
4. Dba o dobre imię Ośrodka, w tym także internatu.
5. Angażuje wychowanków do wykonywania niezbędnych prac na rzecz internatu, inspiruje młodzież do udziału w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
6. Może zwracać się z prośbą o dofinansowanie (na rzecz własnej działalności) z Rady Rodziców i może to dofinansowanie otrzymać.
7. Może uzyskać pomoc od Opiekuna Samorządu będącą w zakresie jego obowiązków.
8. Ma prawo wypowiadania własnej opinii na tematy związane z działalnością Samorządu.
9. Dokumentuje swoją działalność.
10. Za poważne naruszenie regulaminu wychowanka można pozbawić funkcji w Samorządzie.

IV. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
1. Są wybierani na okres jednego roku. 
2. Wspierają, nadzorują i koordynują działania Samorządu.
3. Pomagają rozwiązywać problemy zgłaszane przez młodzież.
4. Uczestniczą w zebraniach Samorządu Internatu.
5. Reprezentują stanowisko Samorządu na posiedzeniach rady pedagogicznej.
6. Na koniec każdego półrocza zdają sprawozdanie z działania Samorządu przed radą pedagogiczną.

V. DOKUMENTACJA PRACY SAMORZĄDU

Dokumentami z pracy  Samorządu są:
1. Protokół z wyborów do Samorządu Internatu.
2. Dokumentacja spotkań.
3. Dokumentacja imprez, w tym zdjęcia i teksty zamieszczane na stronach internetowych.
4. Sprawozdania sporządzane przez Opiekunów na koniec każdego semestru.
5. Opracowane dokumenty (regulamin, ankiety, itp.).

Regulamin Samorządu Internatu opracował zespół w składzie:
Ewa Cecka, Justyna Fleszar, Dorota Wyszyńska

Regulamin zatwierdzony 13.01.2012 r.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69124
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu