Apteka
Partnerzy

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z OŚRODKIEM

W realizacji misji Ośrodka wspierają nas osoby prywatne, instytucje, organizacje pozarządowe. Ścisła, często wieloletnia współpraca, łączy nas z kilkoma z nich. Są to przede wszystkim:

1. Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym przy SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie
00-448 Warszawa,  ul. Koźmińska 7, zakładka Fundacja na: kozminska.edu.pl
Fundacja została powołana w roku 2010 przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół naszego Ośrodka. W 2013 r. uzyska status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowe cele Fundacji to:
- działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej;
- pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej;
- wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie;
- wspieranie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.
- Fundacja współpracuje z Ośrodkiem w organizowaniu imprez kulturalnych i turystycznych oraz poszerzeniu oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

2. „CROSS" - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
00-216 Warszawa,  ul. Konwiktorska 9, www.cross.org.pl
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS ma zasięg ogólnopolski. Stowarzyszenie prowadzi liczne sekcje sportowe, w różnych dyscyplinach sportowych. Przygotowuje kadrę do zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Ze Stowarzyszeniem Ośrodek współpracuje w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (taniec towarzyski, szachy, zajęcia sportowe, turystyka).
Od 2008 r. realizujemy wspólnie 4-letni unijny POKL „Na Fali”, w ramach którego uczniowie gimnazjum i liceum podnoszą umiejętności z języka angielskiego i uczestniczą w zajęciach sportowych.

3. Polski Związek Niewidomych
00-216 Warszawa,  ul. Konwiktorska 9, www.pzn.org.pl
PZN jest organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i słabo widzących. Prowadzi bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia potrzebują wsparcia.
PZN jest członkiem Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.
Ośrodek od wielu lat systematycznie współpracuje z PZN w zakresie rehabilitacji i kształcenia uczniów słabo widzących i niewidomych. Dotychczasowa współpraca obejmuje w szczególności:
- organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodzin;
- prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych;
- pozyskiwanie przez Ośrodek pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla uczniów z dysfunkcjami wzroku;
- korzystanie z biblioteki PZN przez uczniów i pracowników Ośrodka;
- udział uczniów Ośrodka w imprezach kulturalnych PZN; koncerty, spektakle teatralne, wystawy, kiermasze, w czasie których uczniowie często prezentują swoje osiągnięcia;
- bezpłatne przekazywanie przez PZN wydawnictw dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej takich jak: „Promyczek”, „Światełko”, „Pochodnia”;
- udział pedagogów Ośrodka w przedsięwzięciach naukowych i szkoleniowych PZN, współpraca w redagowaniu specjalistycznych wydawnictw.

4. Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 7, www.mdk.waw.pl
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego na Łazienkowskiej to ośrodek działań plastycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych i ekologicznych.
Dzieci i młodzież z Ośrodka od wielu lat systematycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Domu Kultury, w koncertach, imprezach kulturalnych; biorą udział w prowadzonych przez Dom Kultury międzynarodowych programach unijnych, w ramach których wyjeżdżają na zagraniczne warsztaty tematyczne.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
00-680 Warszawa,ul. Żurawia 43, www.ops-srodmiescie.waw.pl 
Współpraca z OPS Warszawa Śródmieście to wspólne działanie w Pogotowiu Lekcyjnym, z którego korzystają zarówno klienci OPS jak i wychowankowie Ośrodka. Nasi uczniowie występowali w uroczystościach organizowanych przez OPS. Od roku 2012 realizujemy wspólnie dwuletni projekt unijny POKL „Z wiedzą w przyszłość”.

6. Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
00-042 Warszawa,  ul. Nowy Świat 53, www.wss.spolem.org.pl
Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście jest firmą działającą na rynku od ponad 142 lat.
WSS Społem sponsoruje od wielu lat w SOSW zajęcia kulinarne dla wychowanków internatu, zapewniając opiekę instruktora oraz produkty spożywcze niezbędne do przygotowania potraw. Uczniowie szkoły systematycznie uczestniczą w konkursach ogłaszanych przez WSS, zdobywają w nich nagrody, a najlepsze prace zdobią witryny delikatesów w reprezentacyjnych miejscach Warszawy. Uczniowie Ośrodka często uświetniają swoimi występami uroczystości społemowskie. W 2012 r. zostaliśmy zaproszeni do programu WSS Społem - „Właściwe odżywianie - pomaga w nauce”.

7. Fundacja Szansa dla Niewidomych
03-406 Warszawa, ul. Kameralna 1/30, www.szansadlaniewidomych.org
Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się by niewidomi i niedowidzący byli zrehabilitowani i oprzyrządowani na skalę pozwalającą im dorównać widzącym, doradza, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Fundacja organizuje profesjonalne szkoleniach i warsztaty, imprezy kulturalne i edukacyjne, pokazy specjalistycznego sprzętu (coroczne konferencje REHA for the Blind)
Ośrodek współpracuje z Fudacją w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla słabo widzących i niewidomych, organizowaniu działań rehabilitacyjnych i pozyskiwania pomocy dydaktycznych (książki i atlasy). Uczniowie i nauczyciele Ośrodka uczestniczą w konferencjach REHA for the Blind.

Z Ośrodkiem współpracują również:

1. Fundacja Dar Serca
03-985 Warszawa, ul. Zabielska 30, www.fudacjadarserca.pl
Fundacja działa między innymi na rzecz rehabilitacji społecznej a w dalszej perspektywie zawodowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Fundacja organizuje dla uczniów Ośrodka integracyjne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Ostatnio prowadzi warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej.

2. Fundacja Dziecięca Fantazja
04-373 Warszawa,  ul. Kickiego 1, www.f-df.pl
Fundacja Dziecięca Fantazja dociera do nieuleczalnie chorych dzieci i stara się spełnić ich marzenia.
Wolontariusze Ośrodka (uczniowie gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej), systematycznie uczestniczą w charytatywnych akcjach Fundacji.

3. Fundacja Nowa Praca Niewidomych
00-465 Warszawa, ul. 2-go Listopada 10, www.msg.org.pl
Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych działa na rzecz środowiska osób z dysfunkcjami wzroku.
Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych (turystyka, preorientacja zawodowa osób niepełnosprawnych).

4. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt 
00-973 Warszawa, Al. Bohaterów Września 9,  lok. 104, www.trakt.org.pl
Jednym z głównych celów Fundacji jest popularyzowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie rehabilitacji i kształcenia osób z dysfunkcjami wzroku. Dzięki Fundacji Ośrodek pozyskuje pomoce dydaktyczne -  mapy i atlasy dla uczniów niewidomych i słabo widzących.

5. Fundacja Wychowawców i Młodzieży „PROM”
02-761 Warszawa, Sardyńska 4 lok. 39, fprom.free.ngo.pl
Fundacja wspiera nauczycieli i aktywną społecznie młodzież w zapobieganiu patologiom społecznym. Integruje dzieci i młodzież niepełnosprawną i pełnosprawną.
Wychowankowie Ośrodka wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami z innych miast Polski uczestniczyli w programie „Róbmy razem – zróbmy więcej”, brali udział w warsztatach dziennikarskich, psychologicznych i architektury krajobrazu.
Aktywnie współpracowali w programie „Żywa biblioteka”.

6. Fundacja Varsawiana
www.fundacjavarsaviana.pl
Celem Fundacji jest wspieranie nowatorskich działań promujących Warszawę, upowszechnianie wiedzy o tradycji, historii i kulturze stolicy. Szczególną uwagę Fundacja poświęca osobom, którym dostęp do wiedzy może ograniczać ich niepełnosprawność.
Przewodnicy Fundacji współpracują z Ośrodkiem podczas realizacji szkolnych programów edukacyjnych m.in. w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

7. Fundacja Vis Mayor
01-636 Warszawa, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75, www.fundacjavismaior.com
Fundacja działa na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, propaguje ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.
Z fundacją Ośrodek współpracuje w zakresie prowadzenia działań rewalidacyjnych.

8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych START Warszawa
00-375 Warszawa, ul. Smolna 11, www.ksn.waw.pl
Klub prowadzi sekcje sportowe dla osób niepełnosprawnych.
Wychowankowie Ośrodka uczestniczą w cotygodniowych treningach prowadzonych przez trenera Klubu. Uczestniczą w Spartakiadach Młodzieży w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych,  podczas których zajmują pozycje medalowe.

9. Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA.
01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 35/37, www.cross.warszawa.pl
Klub zajmuje się działalnością turystyczną, sportową i szkoleniową.
Trenerzy Klubu prowadzą zajęcia taneczne i szachowe dla wychowanków Ośrodka.

10. Żoilborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek
00-531 Warszawa "Pub Żagielek", ul. Wybrzeże Gdyńskie 1, www.dom-rodzina-czlowiek.org
Celem Stowarzyszenia jest  niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godność człowieka.
Wolontariusze SOSW wspierają działalność Stowarzyszenia, prowadząc na szeroką skalę akcję „Nakrętka”, z której fundusze umożliwiają finansowe lub rzeczowe wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia.

DARCZYŃCY I SPONSORZY OŚRODKA

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
00-441 Warszawa, ul. Zagórna 5, www.matka-boza-czestochowska.mkw.pl
Parafia od wielu lat wspiera materialnie uczniów naszego ośrodka. Dzięki ofiarności parafian najubożsi uczniowie otrzymują niezbędną pomoc materialną między innymi na zakup przyborów szkolnych i opłacenie posiłków.

2. Fundacja Orange
02-608 Warszawa,  ul. Krasickiego 55/59, www.fundacja.orange.pl
Uczniowie ośrodka są uczestnikami programu „Telefon do Mamy”, dzięki któremu w placówce zainstalowany jest automat telefoniczny, do którego systematycznie otrzymują bezpłatnie karty pozwalające na utrzymywanie kontaktów z najbliższymi.
Uczestniczą w konkursach plastycznych organizowanych przez Fundację, zdobywają w nich liczne nagrody i wyróżnienia.

3. Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
Wolontariat w zakresie realizacji projektu „Remont sali dydaktycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących oraz wyposażenie jej w stolikowy stacjonarny powiększalnik Prisma PC”

4. Fundacja BGŻ
01-211 Warszawa, ul Kasprzaka 10/16, www.fundacja.bgz.pl
Realizacja projektu społecznego o nazwie „Remont sali dydaktycznej” przygotowanego przez wolontariuszy współpracujących z Fundacją.
Finansowanie przez Fundację koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Spotkania z muzyką” realizowanych przez Filharmonię Narodową.

5. Uczestnicy kolacji charytatywnej na rzecz Ośrodka w dniu 5 października 2012 r.
Dzięki hojności i życzliwości grupy ludzi biznesu mogliśmy zakupić naszym słabo widzącym uczniom nowe powiększalniki. Wśród uczestników kolacji byli:
pan Krzysztof Walenczak,
Societe Generale S.A. ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa,
pan Paweł Dela,
UBS Investment Bank, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa,
pan Bartłomiej Dmitruk,
przedstawiciel Banco Espiprito Santo de Investimento,
S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,
pan Andrzej Olszewski,
ING Securities S.A., Plac Trzech Krzyży, 00-499 Warszawa,
pan Sławomir Maliszewski,
Pracownia za ścianą.

6. Energoprojekt - Warszawa SA
01-950 Warszawa 1, skr. poczt. 184, ul. Krucza 6/14, www.energoprojekt.pl
Pomoc w finansowaniu materiałów promocyjnych z okazji 60-lecia placówki.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61991
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu