Apteka
Statut

STATUT

FUNDACJI POMOCY DZIECIOM

SŁABOWIDZĄCYM I NIEWIDOMYM

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grażynę Hayn – Karcz i Edytę Pawłowską, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Bestyńską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Wiejska 7 lok. 14, dnia 18.10.2010 r. repertorium A nr 3040/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (DZ. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

 

§ 5.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 6.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 7.

Celami Fundacji są:

1) działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej,

2) pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej,

3) wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem,

4) wsparcie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w Ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

 

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez działalność nieodpłatną jak:

 

1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, których celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży słabo widzącej niewidomej,

2) organizowanie działań rehabilitacyjnych i leczniczych - rewalidacji, organizowanie specjalistycznej opieki medycznej – w szczególności okulistycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,

3) rozwijanie infrastruktury Ośrodka,

4) udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji,

5) organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych osób związanych z edukacją słabo widzących,

6) wspieranie działalności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację,

7) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą,

8) gromadzenie środków finansowych na realizację w/w celów, w szczególności przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć takich jak pokazy, odczyty i aukcje prac dzieci.

 

Fundacja realizuje swoje zadania także poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego, na którą składają się:

9) organizowanie odpłatnych szkoleń dla osób związanych z edukacją i wychowaniem słabo widzących ,

10) sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wytworzonych przez podopiecznych Fundacji.

 

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§ 11.

Przychody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji i dotacji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) odsetek bankowych,

5) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 12.

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

 

§ 14.

  1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 1000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Przyjaciela Fundacji.

    2. Tytuł Przyjaciela Fundacji ma charakter osobisty.

      

     § 15.

     Zabrania się:

      

      1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

        2. przekazywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

          3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

            4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów organizacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

              

              

             Rozdział IV

             ORGANY FUNDACJI


             § 16.

             Organami fundacji są:

             1) Rada Fundacji

             2) Zarząd Fundacji

              

             RADA FUNDACJI


             § 17.

              

              

             1. Radę Fundacji w liczbie 4 – 6 osób tworzą:

             a) Członkowie Rady Rodziców Ośrodka, zwanej dalej Radą Rodziców lub osoby wskazane przez Radę Rodziców nie będące jednocześnie jej członkami, zwani dalej przedstawicielami Rady Rodziców.

             Przedstawiciele Rady Rodziców, w liczbie 2 – 3 osób, powoływani są na czas 3 lat podczas zebrania Rady Rodziców. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodów przewidzianych Statutem, Rada Rodziców dokona uzupełnienia składu swoich przedstawicieli w Radzie Fundacji na najbliższym zebraniu Rady Rodziców.

             b) Członkowie Rady Pedagogicznej Ośrodka, zwanej dalej Radą Pedagogiczną lub osoby wskazane przez Radę Pedagogiczną nie będące równocześnie jej członkami, zwani dalej przedstawicielami Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej w liczbie 2 – 3 osób, powoływani są na czas 3 lat podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

             W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodów przewidzianych Statutem, Rada Pedagogiczna dokona uzupełnienia składu swoich przedstawicieli w Radzie Fundacji na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej.

             2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
             - rezygnacji członka zgłoszonej w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Fundacji,
             - ustania członkostwa w Radzie Rodziców lub Radzie Pedagogicznej.

             3. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mają prawo do równej liczby przedstawicieli w Radzie Fundacji.

             4. Członkiem Honorowym Rady Fundacji, o ile wyrazi takie życzenie, może zostać osoba, która uzyskała tytuł Przyjaciela Fundacji lub położyła znaczące zasługi dla rozwoju Fundacji lub realizuje cele zbieżne z celami Fundacji. Członek Honorowy ma głos doradczy.

              

             § 18.

             Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

             Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.

              

             § 19.

             Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych oraz organem kontroli wewnętrznej i nadzoru.

              

             § 20.

             Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji większością głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Rady.

              

             § 21.

             Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, jak również dokonuje czynności kontrolnych w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.

             Posiedzenia Rady są protokołowane.

             Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

             O zwołaniu posiedzenia należy powiadomić członków Rady z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

             Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, mogą jednak uzyskać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem działalności statutowej Fundacji.

              

             § 22.

             W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, o ile Rada nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w posiedzeniach Rady nie posiadają prawa głosowania.

              

             § 23.

             Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

             Dopuszczalna jest pisemna forma podejmowania uchwał poza posiedzeniem - wymagana jest pisemna (list, fax, e-mail) zgoda wszystkich członków Rady na treść i tryb podjęcia uchwały.

              

             § 24.

             Rada upoważniona jest do:

             1) występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

             2) opiniowania wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

             3) wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

             4) sprawowania bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji,

             5) przyjmowania corocznych sprawozdań, w tym finansowych, Zarządu z działalności oraz udzielania absolutorium,

             6) podejmowania uchwał w sprawach wskazanych w par. 35, 37, 40, 43 niniejszego Statutu,

             7) uchwalania regulaminów Fundacji, w szczególności regulaminów korzystania z majątku i świadczeń Fundacji,

             8) powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Fundacji. Decyzje te podejmowane muszą być większością głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Rady,

             9) wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji,

             10) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

              

              

             ZARZĄD FUNDACJI


             § 25.

             Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu i jest powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatorów działających łącznie.

             Fundator może wejść w skład Zarządu.

             Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

              

             § 26.

             W przypadku rezygnacji członka Zarządu ze sprawowania funkcji - co wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Fundacji - lub wygaśnięcia mandatu z powodów przewidzianych Statutem (par. 27), Rada Fundacji dokona uzupełnienia składu członków Zarządu na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.

              

             § 27.

             Zarząd Fundacji lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie większością głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Rady.

              

             § 28.

             Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

              

             § 29.

             Zarząd w szczególności:

             1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

             2) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizacje jej celów oraz jej wyniki finansowe,

             3) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji i realizuje je;

             4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

             5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

             6) ustala roczny plan dochodów i wydatków,

             7) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,

             8) inicjuje wprowadzanie zmian w Statucie Fundacji oraz podejmuje decyzje w sprawach wskazanych w par. 37 i 43 niniejszego Statutu,

             9) powołuje gremia opiniodawczo – doradcze związane z działalnością statutową.

              

             § 30.

             Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem działalności statutowej Fundacji.

              

             § 31.

             1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Prezes lub, pod jego nieobecność, Wiceprezes.

             2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.

              

             3. Dopuszczalna jest pisemna (list, fax, e – mail) forma podejmowania uchwał poza posiedzeniami; wymagana jest wówczas zgoda wszystkich członków Zarządu na treść i tryb podjęcia uchwały.

              

             § 32.

             Regulamin Zarządu Fundacji zatwierdza Rada Fundacji.

              

             § 33.

             Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

              

              

             Rozdział V

             ZMIANA STATUTU


             § 34.

             Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

              

             § 35.

             Zmiany Statutu inicjuje Zarząd Fundacji lub Rada Fundacji

             Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej w obecności min. 50% członków.

              

              

             Rozdział VI

             LIKWIDACJA FUNDACJI


             § 36.

              

              

             Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.

              

             § 37.

             Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd Fundacji, co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków obu organów.

              

             § 38.

             Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.

              

             § 39.

             Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

              

             § 40.

             Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

              

             Rozdział VII

             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

              

             § 41.

             Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

              

             § 42.

             Połączenie Fundacji nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

              

             § 43.

             Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w przy min. 50% obecnych członków, po zapoznaniu się za stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę Fundacji w obecności min. 50% jej członków.

             § 44.

             Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

              

             § 45.

             Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

              

             Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

             Gości: 61956
             © 2010 Koźmińska

             SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu