Apteka
Procedura odbioru dzieci

1.  Uczniowie odbierani są ze szkoły/świetlicy szkolnej wyłącznie przez: rodziców, opiekunów prawnych, firmy przewozowe lub inne upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby.
2.  Wszystkie osoby odbierające uczniów ze świetlicy szkolnej są zobowiązane do każdorazowego  poinformowania o tym fakcie personelu świetlicy i podpisania się na liście odbiorów.
3.  W przypadku niepoinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka i nie podpisania się na liście odbiorów nauczyciel jest zobowiązany skontaktować się z rodzicami lub opiekunem prawnym i w zależności od sytuacji zawiadomić dyrekcję i policję.
4.  W przypadku zgłoszenia się po ucznia osoby innej niż upoważniona na piśmie nauczyciel świetlicy jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z rodzicami. W wyjątkowych sytuacjach na telefoniczną prośbę rodzica lub opiekuna prawnego nauczyciel może wydać dziecko w. w osobie.
5.  W przypadku nie zgłoszenia się po ucznia rodzica lub innej upoważnionej osoby w godzinach pracy świetlicy szkolnej tj. do godziny 17:00 nauczyciel powinien skontaktować się z rodzicami. W przypadku braku takiej możliwości jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyrektora w celu podjęcia dalszych decyzji.
6.  W przypadku samowolnego oddalenia się ucznia ze szkoły bez pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie dyrektora, rodziców lub opiekuna prawnego.  W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami lub opiekunem prawnym  nauczyciel powiadamia policję.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69100
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu