Apteka
Główne zadania świetlicy

1.  Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i racjonalnego żywienia:

- zorganizowanie materiałów potrzebnych do pracy;
- przygotowanie i prowadzenie dokumentacji;
- współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, okulistą, pielęgniarką, a także nauczycielami i wychowawcami grup.

2.  Wdrażanie uczniów do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych:

- doskonalenie techniki czytania;
- pomoc w odrabianiu zadań domowych;
- wyrównywanie braków programowych w konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
- organizowanie pomocy koleżeńskiej.

3.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb:

- prowadzenie zajęć plastycznych, przyrodniczo-technicznych, muzycznych i ruchowych.

4.  Nauka współdziałania i zabawy tematycznej w grupie rówieśniczej.
5.  Kształtowanie pozytywnego myślenia i wiary we własne siły.
6.  Wdrażanie wychowanków do używania form grzecznościowych.
7.  Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
8.  Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych.
9.  Organizowanie gier edukacyjnych, zabaw i zajęć ruchowych.
10. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, samooceny, argumentowania zachowań poprzez pogadanki, dyskusje i rozmowy kierowane.
11. Kształtowanie postaw prospołecznych.
12. Współpraca z rodzicami uczniów.
13. Zapobieganie wszelkim formom agresji i przemocy.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69079
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu