Apteka
Kalendarium

 

Kalendarium wydarzeń:

4.12.1950 - 31.08.1960 - Szkoła Podstawowa nr 11
Warszawa, ul. Tamka 35

1.09.1960 - 31.08.1978 - Zakład Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Niedowidzących, 00-448 Warszawa, ul. Koźmińska 7 (początkowy adres: ul. Górnośląska 25)

- Szkoła Podstawowa nr 11
- internat

1.09.1978 - 31.08.1994 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących, 00-448 Warszawa, ul. Koźmińska 7

- Szkoła Podstawowa nr 11
- internat
- półinternat
- klasy dla uczniów słabo widzących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
- opieka dydaktyczna nad Ośrodkami Leczniczo-Rehabilitacyjnymi dla Dzieci Niedowidzących i Słabowidzących przy ul. Koszykowej i ul. Leonarda

1.09.1994 - 31.08.1999 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej, 00-448 Warszawa, ul. Koźmińska 7

- Szkoła Podstawowa nr 11
- Liceum Zawodowe
- internat
- świetlica
- klasy dla uczniów słabo widzących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
- nauczanie indywidualne

1.09.1999 - 31.08.2002 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej, 00-448 Warszawa, 

ul. Koźmińska 7

- Szkoła Podstawowa nr 11
- Gimnazjum nr 16
- Liceum Zawodowe
- internat
- świetlica
- klasy dla uczniów słabo widzących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
- nauczanie indywidualne

1.09.2002 - 31.08. 2005 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej, 00-448 Warszawa, 

ul. Koźmińska 7

- Szkoła Podstawowa nr 11
- Gimnazjum nr 16
- Liceum Profilowane nr 38
- internat
- świetlica
- klasy dla uczniów słabo widzących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
- nauczanie indywidualne

1.09.2006 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej, 00-448 Warszawa, 

ul. Koźmińska 7

- Szkoła Podstawowa nr 51
- Gimnazjum nr 151
- Liceum Profilowane nr 38
- internat
- świetlica
- klasy dla uczniów słabo widzących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
- nauczanie indywidualne

Rozwój bazy lokalowej:

4.12.1950 - powstała pierwsza szkoła dla dzieci niedowidzących, umieszczona w starym budynku przy ul. Tamka 35

1954 - pierwsza lokalizacja nowej szkoły z internatem na Żoliborzu
1955 - zmiana lokalizacji na Śródmieście, przy

ul. Górnośląskiej i ul. Fabrycznej

1955 - 1958 - szkice i projekt przyszłej budowy m.in. basen kąpielowy, 4 pracownie zajęć praktyczno-technicznych
1958 - akceptacja zmian programowych i zatwierdzenie projektu budowy
1958 - 1960 - opracowanie projektu technicznego, budowa zakładu
1.09.1960 - przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Górnośląskiej 25, obecnie ul. Koźmińska 7; dwa budynki: jednopiętrowa szkoła z 14 salami lekcyjnymi i trzypiętrowy internat połączony ze szkołą łącznikiem
1980 - 1981 - podłączenie Ośrodka do miejskiej sieci cieplnej
1980 - 1985 - prace remontowe budynku szkoły i internatu,

wyposażenie pracowni przedmiotowych i świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz optyczne

1983 - przekazanie do użytku boiska sportowego i rekreacyjnego
1985 - otrzymanie mikrobusu Nysa
1987 - otrzymanie autokaru Jelcz
1993 - dar rodzin holenderskich pp. Volwater i Van der Woert - mikrobus Volkswagen
1996 - 1998 - przekazanie na potrzeby Ośrodka mieszkań zajmowanych w budynku internatu przez lokatorów (dwa mieszkania dwupokojowe)
1999 - sprzedaż autokaru Jelcz; zakup z dotacji PFRON mikrobusu Volkswagen
2001-2006 - remont szkoły i internatu. Dostosowanie ich do potrzeb osób słabowidzących.

Działalność pedagogiczna:

grudzień 1951 - wprowadzenie nauki pisania na maszynie metodą bezwzrokową
rok szkolny 1952/1953 - wprowadzenie gimnastyki leczniczej i większej liczby godzin zajęć praktycznych pod nazwą przysposobienia zawodowego
rok szkolny 1953/1954 - zwiększenie liczby godzin w porównaniu do szkoły masowej (język polski, matematyka, prace ręczne)
rok szkolny 1956/1957 - realizacja programu 7 klasowej szkoły podstawowej w ciągu 8 lat; programy nauczania kl. V, VI, VII rozłożone na 4 lata

- zorganizowanie i prowadzenie kl. VIII stopnia licealnego

rok szkolny 1974/1975 - wprowadzenie nauczania systemem pracowni przedmiotowych (j. polski, matematyka, biologia, j. rosyjski, geografia, chemia i fizyka, praca-technika)

- zorganizowanie Izby Pamięci Narodowej im. Obrońców Czerniakowa

rok szkolny 1980/1981 - utworzenie pracowni nauczania początkowego oraz klasy wstępnej
rok szkolny 1981/1982 - zwiększenie liczby godzin maszynopisania w kl. V-VIII do 2 godz. tygodniowo

- wprowadzenie w kl. IV-VIII 1 godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego
- wprowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej
- wprowadzenie indywidualnej gry na instrumencie wraz z teorią
- przejście na pięciodniowy tydzień nauki
- utworzenie półinternatu

rok szkolny 1984/1985 - nadanie Szkole Podstawowej Nr 11 imienia Szturmowego Batalionu AL Czwartaków i wręczenie sztandaru

- utworzenie gabinetu logopedycznego

rok szkolny 1985/1986 - wprowadzenie dla uczniów klas VI-VII zajęć koła komputerowego
rok szkolny 1986/1987 - utworzenie gabinetu terapii widzenia
rok szkolny 1987/1988 - objęcie nauczaniem indywidualnym dzieci słabo widzących ze sprzężonymi dysfunkcjami

15.05.1991 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących przyjmuje imię dr Zofii Galewskiej

rok szkolny 1991/1992 - utworzenie pracowni komputerowej - wprowadzenie w klasach VI-VIII elementów informatyki
rok szkolny 1994/1995 - utworzenie liceum zawodowego o kierunku pracownik administracyjno-biurowy
rok szkolny 1997/1998 - utworzenie gabinetu wczesnej interwencji
rok szkolny 1999/2000 - utworzenie gimnazjum
rok szkolny 2002/2003 - przekształcenie liceum zawodowego w Liceum Profilowane nr 38
rok szkolny 2005/2006 - zmiana numeracji szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 51
- Gimnazjum nr 151
- Liceum Profilowane nr 38

19.05.2006 - ufundowanie i poświęcenie sztandaru

Kadra kierownicza i pedagogiczna

pierwsi nauczyciele - Ernestyna Krakowska, Bruno Krakowski, Cecylia Nowicka, Stefania Schmidt

1.12.1950 - 31.08.1956 - kierownik szkoły - mgr Bruno Krakowski
1.09.1956 - 31.08.1960 - kierownik szkoły - mgr Tadeusz Andruszkiewicz
1.09.1960 - 31.08.1970 - dyrektor zakładu - inż. Stanisław Świetliczko
1.09.1960 - 31.08.1961 - kierownik szkoły - mgr Tadeusz Andruszkiewicz
1.09.1961 - 31.08.1966 - kierownik szkoły - Cycylia Nowicka
1.09.1960 - 31.08.1966 - kierownik internatu - Eugenia Bernaś rok szkolny 1967/1968 - całością zakładu kierował dyrektor inż. Stanisław Świetliczko, mając do pomocy w internacie tzw. wychowawcę kierującego
1.09.1967 - 31.08.1970 - zastępca dyrektora - mgr Kazimiera Wacarz
1.09.1967 - 31.08.1969 - Kierownik internatu - mgr Czesław Palatyński
1.09.1969 - 31.08.1971 - kierownik internatu - Tadeusz Sitarski
1.09.1970 - 31.08.1971 - dyrektor zakładu - mgr Wanda Smakulska - zastępca dyrektora - mgr Kazimiera Kozłowska
1.09.1971 - 31.08.1975 - dyrektor zakładu - mgr Kazimiera Kozłowska, zastępca dyrektora - Antoni Audycki
1.09.1975 - 31.12.1975 - zastępca dyrektora - mgr Daniela Karkoszka
1.09.1971 - 31.08.1976 - kierownik internatu - mgr Daniela Wiśniewska
1.01.1976 - 31.08.1976 - dyrektor zakładu - mgr Daniela Karkoszka
1.01.1976 - 31.08.1980 - zastępca dyrektora - mgr Halina Sabala
1.09.1976 - 31.08.1980 - dyrektor zakładu - mgr Zofia Skowrońska (od 1.09.1978 - dyrektor Ośrodka)
1.09.1976 - 31.08.1978 - kierownik internatu - Tadeusz Pietrusiewicz
1.09.1978 - 31.08.1980 - kierownik internatu - Małgorzata Czyndacka
1.09.1980 - 31.08.1990 - dyrektor ośrodka - mgr Marianna Pawłowska
1.09.1980 - 31.08.1988 - dyrektor szkoły - mgr Daniela Karkoszka
1.09.1988 - 31.08.1995 - dyrektor szkoły - mgr inż. Ewa Kryńska-Borowska
1.09.1980 - 31.08.1982 - kierownik internatu - mgr Helena Szczęsna
1.09.1982 - 31.08.1984 - kierownik internatu - mgr Jadwiga Konopacka
1.09.1984 - 31.08.1985 - kierownik internatu - mgr Elżbieta Jurewicz
1.09.1985 - 31.08.1988 - kierownik internatu - mgr Maria Zalewska
1.09.1988 - 31.08.1990 - kierownik internatu - mgr Anna Stadnicka
1.09.1990 - 31.08.1998 - dyrektor ośrodka - mgr Andrzej Urmański, - dyrektor szkoły - mgr inż. Ewa Kryńska-Borowska (od 1.09.1994 r. wicedyrektor ośrodka)
1.09.1990 - 31.08.1991 - kierownik internatu - mgr Tadeusz Petkowicz
1.09.1991 - 31.12.1998 - kierownik internatu - mgr Stanisław Sitnik
1.09.1998 - 31.01.2007 - dyrektor ośrodka - mgr Ryszarda Dziubińska
1.01.1999 - 31.08.2007 - kierownik internatu - mgr Alicja Kędziorek

od 1.02.2007 - dyrektor ośrodka - mgr Beata Kotowska
od 1.09.1998 - zastępca dyrektora - mgr inż. Ewa Kryńska-Borowska
od 1.09.2007 - kierownik internatu - mgr Grażyna Hayn-Karcz

Bibliotekę wraz z czytelnią, zgodnie z zasadami tyflopedagogiki, prowadzili kolejno:

Antoni Głębocki
mgr Daniela Karkoszka
mgr Jadwiga Pawlak
mgr Elżbieta Ropelewska
mgr Emilia Jakubowska
mgr Barbara Zarzecka
mgr Antonina Podymniak (do chwili obecnej)

Opiekę okulistyczną nad uczniami, od początku istnienia szkoły przez 38 lat, sprawowała dr Zofia Galewska.


Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69109
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu