Apteka
Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

1. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.
3. Skierowanie do Ośrodka (wydane przez Biuro Edukacji na wniosek rodziców i Starostwa Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia.) Dotyczy uczniów zamieszkałych poza Warszawą!
4. Świadectwo ukończenia szkoły (odpowiednio: szkoły podstawowej, gimnazjum) lub ostatniej klasy, w której uczył się kandydat.
5. Zaświadczenie sprawdzianu po klasie VI wydane przez OKE (w przypadku uczniów kończących szkołę podstawową), zaświadczenie egzaminu gimnazjalnego wydane przez OKE (w przypadku uczniów kończących gimnazjum).
6. Dokumentacja szkolna - odpis arkusza ocen (nie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i zasadniczej szkoły zawodowej).
7. Odpis metryki urodzenia.
8. Dwa zdjęcia.

Prosimy również o dostarczenie:
1. Orzeczenia o niepełnosprawności.
2. Dokumentacji okulistycznej.
3. Dokumentacji lekarskiej (w przypadku chorób przewlekłych).
4. Opinii pedagoga/psychologa.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do internatu:
1. Podanie.
2. Poświadczenie zameldowania stałego.


 

KANDYDACI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

1. Od 4.03.2013 r. do 26. 04.2013 r. przyjmowanie dokumentów (podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dokumentacja okulistyczna).
2. Do 6.05.2013 r. uzupełnienie dokumentacji.
3. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia ucznia do klasy I poza wyżej wymienionymi terminami.

W przypadku wątpliwości i pytań można kontaktować się z psychologiem lub pedagogiem szkolnym.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej odbywa się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
2. Podstawą przyjęcia ucznia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kierujące do placówki dla dzieci słabo widzących.
3. Dla kandydatów do szkoły podstawowej prowadzimy indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
                              sekretariat 22-629 16 10 w. 102
                              pedagog    22-629 16 10 w. 110
                              psycholog  22-629 16 10 w  113
4. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc).
5. Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji uczniów, w związku z powyższym, prosimy o osobiste składanie dokumentów w sekretariacie ośrodka.

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej - zobacz


KANDYDACI DO GIMNAZJUM

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/14

1. Od 2.04.2013 r. do 25.04.2013 r. przyjmowanie dokumentacji (podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
2. Do 3.07.2013 r. do godz. 15.00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz pozostałych dokumentów.
3. 5.07.2013r. do godz. 14.00  wywieszenie listy przyjętych uczniów do klasy I gimnazjum.

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z pedagogiem lub psychologiem.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

1. Przyjęcie ucznia do gimnazjum odbywa się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
2. Podstawą przyjęcia ucznia jest wydane przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce dla dzieci słabo widzących.
3. Dla kandydatów do gimnazjum prowadzimy indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
                              sekretariat 22-629 16 10 w. 102
                              pedagog    22-629 16 10 w. 110
                              psycholog 22-629 16 10 w. 113
4. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia ucznia do gimnazjum w ciągu roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc).
5. Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji uczniów, w związku z powyższym, prosimy o osobiste składanie dokumentów w sekretariacie ośrodka.

Podanie o przyjęcie do gimnazjum - zobacz


KANDYDACI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

TERMINARZ  REKRUTACJI
do Liceum Ogólnokształcącego w SOSW Nr 8
dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie w roku szkolnym 2013/14

(Zarządzenie Nr 10, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 11. lutego 2013 r.)

1. Od 10 maja do 24 maja do godz. 15.00 kandydaci składają kwestionariusze - podania i orzeczenia PPP do kształcenia specjalnego.
2. Od 28 czerwca od godz. 11.00 do 01 lipca do godz. 16.00 kandydaci składają świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W przypadku składania kopii dokumentów konieczne jest poświadczenie zgodności z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3. Od 2 lipca od godz. 9.00 do 4 lipca do godz. 15.00 SKRK* prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur.
4. Do 4 lipca do godz. 16.00 SKRK ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do LO wraz z liczbą punktów oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych wraz z liczbą punktów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach według kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.
5. Od 5 lipca od godz. 9.00 do 8 lipca do godz. 15.00  zakwalifikowani kandydaci składają oświadczenie woli uczęszczania do LO i oryginały dokumentów (świadectwo, zaświadczenia z egzaminów gimnazjalnych).
6. 8 lipca do godz. 16.00 SKRK* ogłaszają listy kandydatów przyjętych do LO, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

* SKRK- Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna

1. Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr CXXXVI przy SOSW - zobacz
2. Podanie o przyjęcie do LO - zobacz


KANDYDACI DO SZKOŁY ZAWODOWEJ

TERMINARZ  REKRUTACJI
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW Nr 8
dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie w roku szkolnym 2013/14

(Zarządzenie Nr 10, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 11. lutego 2013 r.)

1. Od 10 maja do 24 maja do godz. 15.00 kandydaci składają kwestionariusze - podania i orzeczenia PPP do kształcenia specjalnego.
2. Od 28 czerwca od godz. 11.00 do 01 lipca do godz. 16.00 kandydaci składają świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W przypadku składania kopii dokumentów konieczne jest poświadczenie zgodności z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3. Od 2 lipca od godz. 9.00 do 4 lipca do godz. 15.00 SKRK* prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur.
4. Do 4 lipca do godz. 16.00 SKRK ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do ZSZ wraz z liczbą punktów oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych wraz z liczbą punktów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach według kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.
5. Od 5 lipca od godz. 9.00 do 8 lipca do godz. 15.00 zakwalifikowani kandydaci składają oświadczenie woli uczęszczania do ZSZ i oryginały dokumentów (świadectwo, zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie).
6. 8 lipca do godz. 16.00 SKRK* ogłaszają listy kandydatów przyjętych do ZSZ, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

* SKRK- Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna

1. Kandydat do Zasadniczej Szkoły Zawodowej składa następujące dokumenty:
a) podanie;
b) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
e) orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego
f) dwa zdjęcia.

2. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa:
a) oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole,
b) oryginał świadectwa gimnazjalnego,
c) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Do dnia rozpoczęcia nauki uczeń powinien:
a) zakupić podręczniki szkolne - ich wykaz znajdzie się na stronie SOSW w czerwcu
b) posiadać książeczkę sanitarno epidemiologiczną

W tym celu należy zgłosić się po probówki do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Osoby zameldowane poza Warszawą mogą się zgłosić do Stacji przy ul. Żelaznej 79 lub w swojej miejscowości (wykaz dla województwa mazowieckiego pod adresem http://www.wsse.waw.pl/Psse.aspx).
Osoby z Warszawy robią powyższe badania w stacji sanitarno-epidemiologicznej przypisanej do danej dzielnicy.
Wymagane jest również prześwietlenie RTG płuc.
Następnie wraz z wynikami badań należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy
(wykaz
lekarzy tu:  http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2749)
Lekarz wpisuje wyniki badań do książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz wystawia orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

c) zakupić strój ochronny na zajęcia praktyczne, czyli:
- biały fartuch zapinany na zaciski
- białą zapaskę
- nakrycie głowy (biała chustka, biała czapka)
- białe chodaki zabezpieczone gumową podeszwą.

4. Regulamin Rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 62 przy SOSW - zobacz
5. Podanie o przyjęcie do ZSZ
- zobacz

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61931
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu