Regulaminy

REGULAMIN INTERNATU
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8
dr Zofii Galewskiej w Warszawie

 

Rozdział 1 Informacje o internacie, cele i zadania

 

 1. Internat stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

Słabowidzących nr 8 w Warszawie.

 1. Internat realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze na rzecz wychowanków ośrodka.
 2. Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę w czasie pracy Ośrodka.
 3. Podstawowymi zadaniami internatu jest zapewnienie wychowankom możliwości nauki, odpoczynku i rozrywki w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości oraz w odpowiednich warunkach socjalnych poprzez:
 • poznanie potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków;
 • przygotowanie do właściwego gospodarowania czasem wolnym;
 • wspomaganie i rozwijanie pasji i zainteresowań wychowanków
 • zapewnienie miejsca do spania, nauki, odpoczynku, samodzielnego przygotowania posiłków.
 1. Wyżej wymienione zadania realizowane są w szczególności poprzez:
 • zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, rewalidacyjne i profilaktyczne,
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne,
 • naukę własną,
 • zajęcia higieniczno- porządkowe,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego wychowankom,
 • nawiązywanie kontaktów z rodziną.

 

Rozdział 2 Organizacja pracy internatu

 1. Podstawową jednostką działalności wychowawczej w internacie jest grupa wychowawcza,
  w której zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzą wychowawcy internatu
 2. Internat jest czynny w dniach nauki szkolnej oraz w dniu poprzedzającym naukę, od godz. 14.00.
 3. Na początku każdego półrocza podawany jest harmonogram obowiązkowych wyjazdowych sobót
  i niedziel.
 4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice/pełnoletni wychowankowie składają pisemne deklaracje dotyczące częstotliwości wyjazdów z internatu i czasu powrotu z domu do internatu. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest pozostanie wychowanka w internacie w innym terminie niż zadeklarowany na początku roku szkolnego, co wymaga złożenia przez rodzica/pełnoletniego wychowanka pisemnej prośby do Dyrektora SOSW i uzyskania zgody.
 1. Rodzice zgłaszają wychowawcy każdorazowy wyjazd/przyjazd wychowanka w terminie innym niż wynika to z organizacji pracy ośrodka (np. w ciągu tygodnia).
 2. Wychowankowie nie ponoszą kosztów pobytu i zakwaterowania w internacie ośrodka, a jedynie koszty wyżywienia.
 3. Warunkiem przebywania w internacie jest korzystanie z całodziennego wyżywienia. Szczegółowe warunki odwoływania posiłków w razie nieobecności wychowanka w szkole i internacie zawarte są w Kontraktach.
 4. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu ramowego planu dnia:

700 – 7.40/8.30 pobudka (uczniowie SB w dniach praktyk wstają wcześniej), poranne czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie, przygotowanie do wyjścia do szkoły

1400 – 1530 obiad

1530-1700 zajęcia wychowawcze, udział z zajęciach rewalidacyjnych, rozwijających  zainteresowania indywidualne, czas do dyspozycji wychowanków

1700 - 1830 odrabianie zadań domowych/nauka własna

1830 – 1900 kolacja

1900 – 2030 udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, zajęcia wychowawcze
                    w grupach, czas do dyspozycji wychowanków

    2030 – 2130 (wychowankowie ze szkół ponadgimnazjalnych -. 2045 – 2145), wieczorne czynności higieniczno-porządkowe

2200 – 700 cisza nocna (za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur nocny wychowankowie mogą uczyć się po godzinie 2200 w sposób nie zakłócający ciszy nocnej)

 1. W czasie przeznaczonym na odrabianie zadań domowych/naukę własną (17.00-18.30) obowiązuje: zachowanie ciszy, zakaz oglądania TV; korzystanie z komputerów, telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych możliwe jest wyłącznie w celach edukacyjnych.
 1. Szczegóły dotyczące samodzielnych wyjść wychowanków zostały opisane w Regulaminie samodzielnych wyjść.
 2. Od godziny 2000 obowiązuje zakaz odwiedzania się dziewcząt i chłopców w sypialniach. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum od godz. 2100, a uczniowie szkoły branżowej i liceum od godz. 2130, powinni przebywać na swoim piętrze.
 3. Przyjmowanie gości z zewnątrz w internacie jest możliwe do godz. 2000 - za zgodą wychowawcy, w miejscu i czasie z nim ustalonym.
 4. Przyjazd wychowanków z domu do internatu powinien odbywać się do godziny 21.00.
 5. Jeśli wychowanek nie może przyjechać do internatu w zadeklarowanym terminie (pkt.5 Regulaminu) zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę. W przypadku stwierdzenia nieobecności w internacie wychowanka (niepełnoletniego, który przyjeżdża sam) przed
  22.00 i braku wcześniejszej informacji rodzica/opiekuna prawnego o nieobecności, dyżurujący wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka.
 6. Każdy wychowanek ma możliwość pozostawienia pieniędzy/cennych przedmiotów w depozycie wychowawcy grupy.
 7. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wychowanków pozostawione bez opieki.

 

Rozdział 3 Wychowankowie

 1. Wychowankom przysługują wszelkie prawa i obowiązki wymienione w Statucie SOSW
  i niniejszym Regulaminie, w szczególności:

  a) wychowankowie mają prawo do:
 • poszanowania nietykalności i godności osobistej;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych członków społeczności internatu lub osób trzecich;
 • korzystania z pomocy tyflotechnicznych i dydaktycznych jakimi dysponuje internat;
 • uzyskania pomocy, ze strony wychowawców, przy odrabianiu zadań domowych;
 • dysponowania swoimi finansami w uzgodnieniu z wychowawcą grupy (w uzgodnieniu
  z rodzicami)
 • wypowiadania opinii dotyczących internatu i zgłaszania swoich problemów, w kolejności: wychowawcom, kierownictwu internatu, dyrekcji SOSW;
 • samodzielnych wyjść i wyjazdów do domów rodzinnych, po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie samodzielnych wyjść i wyjazdów;
 • zgłaszania swoich propozycji spędzania wolnego czasu; ostateczną decyzję podejmuje wychowawca;
 • decydowania o swoim uczestnictwie w pracach samorządu i zajęciach rozwijających zainteresowania
 • współdecydowania o sposobie urządzenia pokoju, w którym mieszka;
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń w internacie i znajdującego się w nich wyposażenia zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami bhp;

  b) wychowankowie mają obowiązek:
 • zachowywać się kulturalnie i okazywać szacunek wszystkim pracownikom ośrodka (pedagogicznym, administracji i obsługi), gościom oraz sobie nawzajem
 • przestrzegać ustalonego planu dnia i tygodnia; wykonywać polecenia wychowawców;
 • systematycznie odrabiać prace domowe; jeżeli wychowanek nie zdąży odrobić prac domowych w wyznaczonym czasie, ma obowiązek poświęcić na naukę czas wolny;
 • uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, a także zajęciach, na które są zapisani;
 • przestrzegać punktualności, m.in. wstawać bezpośrednio po obudzeniu przez wychowawcę, punktualnie wychodzić na wszystkie zajęcia oraz punktualnie wracać z samodzielnych wyjść i wyjazdów;
 • dbać o higienę osobistą, estetyczny wygląd zewnętrzny oraz o czystość i porządek
  w użytkowanych pomieszczeniach, zmieniać obuwie po powrocie do internatu, przechowywać obuwie w przeznaczonych do tego celu szafach;
 • otworzyć, na prośbę wychowawcy, zamykane szafki, biurka, w których przechowuje rzeczy osobiste, w celu sprawdzenia czystości; w uzasadnionym przypadku (np. podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa i sanitarno-epidemiologicznych), szafki i biurka mogą zostać otworzone komisyjnie (zostanie sporządzony protokół kontroli) pod nieobecność wychowanka w ośrodku; o fakcie tym wychowanek zostanie poinformowany po powrocie   do ośrodka;
 • szanować mienie grupy i internatu, a wyrządzone szkody materialne naprawić lub pokryć finansowo koszty naprawy;
 • zgłaszać niezwłocznie wychowawcy grupy wszystkie sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa jego i innych, sytuacje przemocy i nękania, których był ofiarą lub świadkiem, zaobserwowane usterki, kradzieże i niszczenie mienia
 • zgłaszać dyżurującym wychowawcom swoje złe samopoczucie, wypadki, urazy; w przypadku zachorowania wychowanek ma obowiązek wyjazdu do domu.
 • przechowywać w bezpieczny sposób leki; wychowankowie niepełnoletni w szafkach wychowawców, pełnoletni w swoich szafkach tak, aby nikt inny nie miał do nich dostępu (zamykanych)
 • przestrzegać zaleceń lekarskich, utrzymywać w czystości własne okulary i inne przyrządy optyczne;
 • każdorazowo uzyskać zgodę wychowawcy na oddalenie się od grupy, a także samodzielne wyjście lub wyjazd z internatu; ilość wyjść w ciągu dnia jest ustalana wspólnie przez wszystkich wychowawców pracujących w danej grupie;
 • oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną i wodę; obowiązuje zakaz posiadania i używania własnego sprzętu AGD (czajniki elektryczne, tostery, kuchenki mikrofalowe, opiekacze itp.);
 1. Na terenie internatu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych
 • wnoszenia, a także posiadania na jego terenie: alkoholu, piwa bezalkoholowego, substancji psychoaktywnych
 • wchodzenia na teren ośrodka pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • wnoszenia, posiadania, przechowywania wszelkich narzędzi, przedmiotów niebezpiecznych
 • dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących, rozpowszechniania takich treści
 • posiadania (przechowywania) w pokojach mieszkalnych różnego rodzaju substancji niebezpiecznych, w tym odczynników chemicznych itp.,
 • fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców
  i pracowników ośrodka, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące do rejestracji dźwięku lub obrazu oraz umieszczania takich zdjęć i nagrań na stronach internetowych  oraz upowszechniania ich w inny sposób,
 • zamykania się na klucz w pomieszczeniach ośrodka.

 

Rozdział 4 Nagrody i kary 

W internacie obowiązuje system kar i nagród wymienionych w Statucie SOSW.

W szczególności wychowanek może być nagrodzony za:

 • wzorową lub wyróżniająca postawę (naukę i zachowanie)
 • udział w pracach na rzecz grupy, internatu i innych, wolontariat
 • aktywny udział w pracach samorządu i organizacjach młodzieżowych.

Rodzaj nagrody zostaje każdorazowo ustalony przez wychowawcę/Radę Pedagogiczną Internatu, np.:

 • pochwała ustna wychowawcy, kierownika internatu, dyrektora ośrodka, (indywidualnie bądź na forum internatu/ośrodka)
 • pochwała pisemna wychowawcy, kierownika internatu, dyrektora ośrodka,
 • wnioskowanie o podwyższenie oceny zachowania
 • udział w imprezie, wycieczce, wyjściu
 • nagroda rzeczowa

Przewidziane są następujące konsekwencje złamania Regulaminu internatu:

 • upomnienie przez wychowawcę, kierownika internatu, dyrektora placówki.
 • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o wykroczeniu wychowanka.
 • okresowe pozbawienie przywilejów i funkcji oraz przyjemności, np. oglądania TV, korzystania z komputera w celach rozrywkowych, pracy w samorządzie itp., reprezentowania ośrodka na zewnątrz
 • wykonanie prac na rzecz internatu/ośrodka
 • zawieszenie samodzielnych wyjazdów i wyjść.
 • nagana pisemna z włączeniem do akt wychowanka.
 • przeniesienie do innej grupy.
 • zawieszenie w prawach wychowanka.
 • skreślenie z listy wychowanków internatu
 • aneks do kontraktu

W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane nagrody i konsekwencje  nie wymienione
w Regulaminie.

O rodzaju nagrody/konsekwencji decyduje, w zależności od wagi sprawy, wychowawca, zespół wychowawczy, Rada Pedagogiczna Internatu/Ośrodka

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019r.

 

REGULAMIN    SAMODZIELNYCH    WYJŚĆ/ WYJAZDÓW  Z    INTERNATU

 1. Wychowankowie mogą korzystać z samodzielnych wyjść, w uzgodnieniu z wychowawcą, w dni powszednie po zajęciach lekcyjnych do godziny 17.00 oraz po kolacji; powroty nie powinny następować przed godz. 20.00 (pełnoletnich wychowanków przed godz. 21.00, krótkie wyjścia, 5-10min, do 21.45).
 2. Obowiązuje zakaz opuszczania internatu rano, przed zajęciami lekcyjnymi; wyjątkiem
  są wychowankowie pełnoletni, którzy mogą wychodzić po godz. 7.00.
 3. Zgodę na samodzielne wyjścia może uzyskać wychowanek, który:
 • ukończył 15 lat;
 • przeszedł trening w zakresie orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się, zakończony uzyskaniem pozytywnej opinii instruktora orientacji przestrzennej (opinia instruktora orientacji przestrzennej musi zawierać informacje o ewentualnej konieczności poruszania się z białą laską lub w towarzystwie drugiej osoby);
 • uzyskał pozytywną opinię psychologa szkolnego, wychowawców grupy;
 • przedstawił pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
 1. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie spełnili jeszcze wyżej wymienionych warunków, na pisemną prośbę rodziców, po miesięcznej obserwacji, wychowawcy grupy mogą podjąć decyzję o samodzielnym poruszaniu się wychowanka w najbliższej okolicy Ośrodka.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyznanie prawa do samodzielnych wyjść (po spełnieniu wymagań określonych w pkt.3) wychowankom, którzy ukończyli 14 rok życia.
 3. Dokumentacja potwierdzająca nabycie przez wychowanka praw do samodzielnych wyjść przechowywana jest u kierownika internatu.
 4. W zeszytach samodzielnych wyjść grup wychowawcy dokonują wpisów informujących o prawach do samodzielnych wyjść (w szczególności obszar, po którym może się poruszać, częstotliwość wyjść, itp.) oraz podają numer telefonu wychowanka.
 5. Wychowanek zobowiązany jest:
 • za każdym razem ustalić z wychowawcą termin wyjścia i powrotu do internatu, podać cel
  i samodzielnie, czytelnie, wypisać się w zeszycie wyjść;
 • wypisać się w zeszycie wyjazdów w dniu wyjazdu z internatu;
 • potwierdzić przyjazd do internatu samodzielnym, czytelnym i starannym podpisem, bezpośrednio po powrocie;
 • stosować się do zaleceń instruktora orientacji przestrzennej, np. „konieczność poruszania się z białą laską”
 1. Obszar, po którym wychowanek może poruszać się samodzielnie, ustalany jest przez instruktorów orientacji przestrzennej.
 2. Na wniosek wychowawcy/terapeuty widzenia wychowanek, któremu pogorszył się wzrok, będzie skierowany na powtórny kurs orientacji przestrzennej.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 105490
© 2010 Koźmińska