Regulamin

REGULAMIN lV edycji FESTIWALU „O.K.U.L.A.R”

- Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych

Ludzi Artystycznie Różnorako

którego hasło przewodnie brzmi:

„Podążaj za marzeniami.”

  1. ORGANIZATOR I CELE KONKURSU

 

  1. Organizatorem festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie.

 

  1. Celem festiwalu jest promowanie zainteresowań, pasji i talentów, inicjowanie twórczych kontaktów wśród młodzieży z różnych placówek placówek, podwyższenie samooceny dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku.

 

  1. UCZESTNICY FESTIWALU

Festiwal skierowany jest do uczniów niewidomych i słabowidzących w trzech kategoriach wiekowych:

  1. a) przedszkole i klasy I – IV szkoły podstawowej
  2. b) klasy V – VII szkoły podstawowej i gimnazjalne
  3. c) szkoły ponadpodstawowe

III. Warunki uczestnictwa w Festiwalu:

- Przesłanie prac konkursowych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, wraz z formularzami zgłoszeniowymi w formie papierowej i elektronicznej na adres organizatora do dnia 10.11.2017r. (decyduje data stempla pocztowego).

- Każdy ośrodek może zgłosić dwie wybrane prezentacje sceniczne (śpiew, deklamację, taniec, grę na instrumentach, skecz itp.) w każdej kategorii wiekowej (po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych.

- Warunkiem uczestnictwa, w kategorii scenicznej, uczniów słabo widzących i niewidomych z warszawskich szkół integracyjnych jest udział w przesłuchaniach wstępnych w dniu 17 lub 18 listopada w SOSW nr 8 (ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa) i zakwalifikowanie się do koncertów finałowych.

- W pozostałych kategoriach można zgłosić dowolna liczbę uczestników.

- Zwycięzców we wszystkich kategoriach wyłoni jury.

- Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas finału Festiwalu.

  1. JURY

Jury poszczególnych kategorii festiwalu zostanie wyłonione przez organizatora. 2

 

  1. ZASADY KONKURSU

Festiwal składa się z następujących kategorii:

KATEGORIA LITERACKA:

 

- Zadaniem uczestnika jest napisanie pracy literackiej (np. opowiadanie, reportaż, wiersz) inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: „Podążaj za marzeniami.”

- Praca może zawierać maksymalnie 7000 wyrazów.

KATEGORIA PLASTYCZNA:

 

- Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: „Podążaj za marzeniami.”

- Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką i w dowolnej formie (np. zdjęcie, grafika komputerowa, rysunek, obraz, praca przestrzenna).

KATEGORIA FILMOWA:

 

- Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego (3 – 5 minut) filmu fabularnego lub dokumentalnego, inspirowanego myślą przewodnią Festiwalu: „Podążaj za marzeniami.”

- Ekipa filmowa może liczyć maksymalnie 10 osób.

KTEGORIA SCENICZNA:

 

- Placówka może zgłosić dwie prezentacje sceniczne (np. śpiew, deklamacja, taniec, gra na instrumentach, skecz), inspirowane myślą przewodnią Festiwalu: „Podążaj za marzeniami.”, w każdej kategorii wiekowej, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych.

- Na scenie mogą zaprezentować się soliści i grupy nie przekraczające 6 osób.

- Uczniowie szkół integracyjnych podczas eliminacji prezentują po 1 utworze.

- Akompaniament do utworów prezentowanych podczas koncertu finałowego, uczestnicy zobowiązani są dostarczyć, najpóźniej do 18.11.2017r., na opisanych płytach CD (imię i nazwisko/nazwa wykonawcy, tytuł utworu).

- Po zgłoszeniu wykonawców i utworów do koncertów finałowych, zmiany w programie można dokonać najpóźniej do 18.11.2017r.

- Uczestnicy zobowiązani są do udziału w próbie dźwiękowej w godzinach wskazanych przez organizatora.

  1. ROSTRZYGNIĘCIE FESTIWALU

- Finał Festiwalu O.K.U.L.A.R odbędzie się w dniach 1 - 2 grudnia 2017r.

- W czasie finału nastąpi wyłonienie zwycięzców w kategorii scenicznej oraz prezentacja i nagrodzenie laureatów we wszystkich kategoriach.

- Prace wyróżnione w konkursie będą publikowane na kanale Youtube Koźmińska TV na stronach internetowych organizatorów, wystawie prac plastycznych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

- Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, dla celów konkursowych i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych), podanych danych osobowych, jak również wraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku oraz pracy konkursowej. 3

 

- Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ośrodka http://kozminska.edu.pl i na fanpage`u Featiwalu O.K.U.L.A.R.

- Organizator nie ponosi kosztów przejazdów .

- Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczestnikom i opiekunom.

- Koszt wyżywienia, według stawek żywieniowych obowiązujących w SOSW

w Warszawie, ponoszą uczestnicy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą mailową:

adres: okular@kozminska.edu.plWszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 88549
© 2010 Koźmińska