Regulamin


REGULAMIN V edycji FESTIWALU „O.K.U.L.A.R”
- Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych
Ludzi Artystycznie Różnorako
którego hasło przewodnie brzmi:
„WSPOMNIENIA…”


I. ORGANIZATOR I CELE KONKURSU
1. Organizatorami festiwalu są:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie.
- Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym przy SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie.
2. Celem festiwalu jest promowanie zainteresowań, pasji i talentów, inicjowanie twórczych kontaktów wśród młodzieży z różnych placówek, podwyższenie samooceny dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku.

II. UCZESTNICY FESTIWALU
Festiwal skierowany jest do uczniów niewidomych i słabowidzących w trzech kategoriach wiekowych:
a) przedszkole i klasy I – III szkoły podstawowej
b) klasy IV – VIII szkoły podstawowej i gimnazjalne
c) szkoły ponadpodstawowe

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU:
- Przesłanie prac konkursowych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, wraz z formularzami zgłoszeniowymi w formie papierowej i elektronicznej, na adres organizatora do dnia 12.11.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
- Każdy ośrodek może zgłosić dwie wybrane prezentacje sceniczne (śpiew, deklamację, taniec, grę na instrumentach, skecz itp.) w każdej kategorii wiekowej (po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych.
- Warunkiem uczestnictwa, w kategorii scenicznej, uczniów słabowidzących i niewidomych z placówek integracyjnych i ogólnodostępnych jest udział w przesłuchaniach wstępnych w dniu 16 listopada w SOSW nr 8 (ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa) i zakwalifikowanie się do koncertów finałowych.
- W pozostałych kategoriach można zgłosić dowolną liczbę uczestników.
- Zwycięzców we wszystkich kategoriach wyłoni jury.
- Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas finału Festiwalu.

IV. JURY
Jury poszczególnych kategorii festiwalu zostanie wyłonione przez organizatora.

V. ZASADY KONKURSU
Festiwal składa się z następujących kategorii:

• KATEGORIA LITERACKA:
- Zadaniem uczestnika jest napisanie pracy literackiej (np. opowiadanie, reportaż, wiersz)
inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: „Wspomnienia…”
- Praca może zawierać maksymalnie 7000 wyrazów.

• KATEGORIA PLASTYCZNA:
- Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej myślą przewodnią
Festiwalu: „Wspomnienia…”
- Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką i w dowolnej formie (np. grafika
komputerowa, rysunek, obraz, praca przestrzenna).

• KATEGORIA FOTOGRAFICZNA:
- Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy fotograficznej (np. pojedyncze zdjęcie,
kompozycja) inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: „Wspomnienia…”

• KATEGORIA FILMOWA:
- Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego (3 – 5 minut) filmu fabularnego
lub dokumentalnego, inspirowanego myślą przewodnią Festiwalu: „Wspomnienia…”
- Ekipa filmowa może liczyć maksymalnie 10 osób.

• KATEGORIA SCENICZNA:
- Placówka może zgłosić dwie prezentacje sceniczne (np. śpiew, deklamacja, taniec, gra
na instrumentach, skecz), inspirowane myślą przewodnią Festiwalu: „Wspomnienia…”,
w każdej kategorii wiekowej, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji
wewnątrzszkolnych.
- Na scenie mogą zaprezentować się soliści i grupy nie przekraczające 6 osób.
- Uczniowie szkół integracyjnych podczas eliminacji prezentują po 1 utworze.
- Akompaniament do utworów prezentowanych podczas koncertu finałowego, uczestnicy
zobowiązani są dostarczyć, najpóźniej do 01.12.2018r., na opisanych płytach CD (imię
i nazwisko/nazwa wykonawcy, tytuł utworu).
- Po zgłoszeniu wykonawców i utworów do koncertów finałowych, zmiany w programie
można dokonać najpóźniej do 01.12.2018r.
- Uczestnicy zobowiązani są do udziału w próbie dźwiękowej w godzinach wskazanych
przez organizatora.

VI. ROSTRZYGNIĘCIE FESTIWALU
- Finał Festiwalu O.K.U.L.A.R odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018r.
- W czasie finału nastąpi wyłonienie zwycięzców w kategorii scenicznej oraz prezentacja
i nagrodzenie laureatów we wszystkich kategoriach.
- Nagrodzeni wykonawcy odbierają nagrody podczas koncertu finałowego lub do końca
grudnia 2018r. w SOSW nr 8.
- Prace wyróżnione w konkursie będą publikowane na stronach internetowych organizatorów
oraz na wystawie prac.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
- Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, dla celów
konkursowych i promocyjnych, podanych danych osobowych, jak również wraża zgodę
na upublicznianie swojego wizerunku oraz pracy konkursowej. Zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ośrodka http://kozminska.edu.pl
i na fanpage`u Festiwalu O.K.U.L.A.R.
- Organizator nie ponosi kosztów przejazdów.
- Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczestnikom i opiekunom – liczba miejsc
ograniczona.
- Koszt wyżywienia, według stawek żywieniowych obowiązujących w SOSW w Warszawie,
ponoszą uczestnicy.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą mailową:
adres: okular@kozminska.edu.pl
internat@kozminska.edu.pl

REGULAMIN W FORMACIE PDF pobierz

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 104166
© 2010 Koźmińska