Regulamin

REGULAMIN III edycji FESTIWALU „O.K.U.L.A.R”

- Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych

Ludzi Artystycznie Różnorako

którego hasło przewodnie brzmi:

QUO VADIS?

 

I.ORGANIZATOR I CELE KONKURSU;

 

1.Organizatorem festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. Zofii Galewskiej
w Warszawie

 

2. Celem festiwalu jest promowanie zainteresowań, pasji i talentów, inicjowanie twórczych kontaktów wśród młodzieży z różnych ośrodków, podwyższenie samooceny dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku.

 

II. UCZESTNICY FESTIWALU;

 

Festiwal skierowany jest do uczniów ze specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabo widzących w trzech kategoriach wiekowych:

a) szkoła podstawowa

b) gimnazjum

c) szkoła ponadgimnazjalna

 

III Warunki uczestnictwa w Festiwalu:

 - przesłanie prac konkursowych, wcześniej niepublikowanych
i nienagradzanych, w innych konkursach  wraz z formularzami  zgłoszeniowymi w formie papierowej i elektronicznej na adres organizatora do dnia 10.11.2016r. (decyduje data stempla pocztowego)

 - każdy ośrodek może zgłosić dwie prezentacje sceniczne (śpiew, deklamację, taniec, grę na instrumentach, skecz itp.)  w każdej kategorii wiekowej (solo, duet lub grupa max.6 osób), po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych

 - ograniczenia ilościowe nie dotyczą pozostałych kategorii

-  zwycięzców we wszystkich kategoriach wyłoni jury

 - nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas finału Festiwalu

 

IV JURY

Jury poszczególnych kategorii festiwalu zostanie wyłonione przez organizatora.

 

IV. ZASADY KONKURSU

Festiwal składa się z następujących kategorii:

 

• KATEGORIA LITERACKA:

- zadaniem uczestnika jest  napisanie pracy literackiej
(np. opowiadanie, reportaż, wiersz) inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?

- praca może zawierać maksymalnie 7000 wyrazów

 

• KATEGORIA PLASTYCZNA:

- zadaniem uczestnika jest  wykonanie pracy plastycznej inspirowanej myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?

- praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką i w dowolnej formie (np. zdjęcie, grafika komputerowa, rysunek, obraz, praca przestrzenna)

 

• KATEGORIA FILMOWA:

- zadaniem uczestników jest  nakręcenie krótkiego (3 – 5 minut) filmu fabularnego lub dokumentalnego, inspirowanego myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?

 - ekipa filmowa może liczyć maksymalnie 10 osób

 

• KTEGORIA SCENICZNA:

-ośrodek może zgłosić dwie prezentacje sceniczne (np. śpiew, deklamacja, taniec, gra na instrumentach, skecz), inspirowane myślą przewodnią Festiwalu: Quo vadis?,  w każdej kategorii wiekowej,
po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych 

 - na scenie mogą zaprezentować się soliści i grupy nie przekraczające
6 osób

 

VI. ROSTRZYGNIĘCIE FESTIWALU

- Finał festiwalu O.K.U.L.A.R odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016r.

- W czasie finału nastąpi wyłonienie zwycięzców w kategorii scenicznej oraz prezentacja i nagrodzenie laureatów we wszystkich kategoriach

- prace wyróżnione w konkursie będą również opublikowane na kanale Youtube Koźmińska TV oraz na stronach internetowych organizatorów.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 - Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 - Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych
i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych), jak również wraża zgodę
na upublicznianie swojego wizerunku oraz pracy konkursowej.

 - Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ośrodka http://kozminska.edu.pl .

 - Organizator nie ponosi kosztów przejazdów .

 - Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczestnikom
i opiekunom.

 - Koszt wyżywienia, według stawek żywieniowych obowiązujących
w SOSW w Warszawie, ponoszą uczestnicy.

 

 Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą mailową;

adres: okular@kozminska.edu.pl

 

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 72012
© 2010 Koźmińska